Skip to main content

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
929/BQLKKTCK-QLDN 09-08-2022 Báo cáo tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh ngày 08/8/2022
923/BQLKKTCK-QLDN 08-08-2022 Báo cáo tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh ngày 07/8/2022
922/BQLKKTCK-QLDN 08-08-2022 Báo cáo tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh ngày 06/8/2022
920/BQLKKTCK-QLDN 06-08-2022 Báo cáo tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh ngày 05/8/2022
917/BQLKKTCK-QLDN 05-08-2022 Báo cáo tuần (từ 27/7-03/8/2022) tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh
914/BQLKKTCK-QLDN 04-08-2022 Báo cáo tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh ngày 04/8/2022
910/BQLKKTCK-QLDN 04-08-2022 Báo cáo tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh ngày 03/8/2022
905/BQLKKTCK-QLDN 03-08-2022 Báo cáo tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh ngày 02/8/2022
101/GM-BQLKKTCK 02-08-2022 Họp xem xét tình hình triển khai hoàn chỉnh hồ sơ trình sở chuyên ngành kiểm tra nghiệm thu Công trình Nhà kiểm soát liên hợp số 1 cửa khẩu Chi Ma
893/BQLKKTCK-QLDN 02-08-2022 Báo cáo tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh ngày 01/8/2022

THÔNG TIN CHUNG VỀ CÁC LĨNH VỰC

LIÊN KẾT WEBSITES

SỞ BAN NGÀNH, HUYỆN THỊ

Thống kê truy cập