A - TỔNG QUAN KHU KINH TẾ CỬA KHẨU ĐỒNG ĐĂNG-LẠNG SƠN
Khu kinh tế cửa khẩu Đổng Đăng-Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn được hình thành và hoạt động theo các Quyết định của Thủ thướng Chính phủ: số 55/2008/QĐ-TTg, ngày 28/4/2008 phê duyệt đề án xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn; số 138/QĐ-TTg, ngày 14/10/2008 về thành lập và ban hành Quy chế hoạt động của Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn; số 1601/QĐ-TTg ngày 07/11/2008 về việc thành lập Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.
Theo đó, Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn có phạm vi không gian 394 km², đây là khu kinh tế tổng hợp, đa chức năng, đan xen các yếu tố kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh; trong đó lĩnh vực mũi nhọn là phát triển kinh tế cửa khẩu, về cơ bản Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn được phân thành hai khu chức năng chính là khu phi thuế quan và khu thuế quan, khu vực chủ đạo là địa bàn thành phố Lạng Sơn và Khu hợp tác kinh tế biên giới.
Mục tiêu xây dựng và phát triển Khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn thành vùng kinh tế động lực chủ đạo, phát triển đô thị, công nghiệp, thương mại và dịch vụ, cùng với sự phát triển của Khu kinh tế trọng điểm Bắc Bộ để trong tương lai không xa phát triển thành trục tứ giác kinh tế trọng điểm (Lạng Sơn - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh).
Các dự án đầu tư trong Khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn được hưởng các ưu đãi tối đa áp dụng đối với các địa bàn kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của Luật Đầu tư, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế giá trị gia tăng và các ưu đãi khác theo Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Trường hợp đối với cùng một vấn đề mà các văn bản quy phạm pháp luật quy định các mức ưu đãi khác nhau thì áp dụng mức ưu đãi cao nhất.
Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn là cơ quan quản lý nhà nước trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn, thực hiện chức năng quản lý nhà nước trực tiếp đối với Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn và các khu công nghiệp khác trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn theo quy định tại Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ.
Ban Quản lý có tư cách pháp nhân, có con dấu hình Quốc huy và có tài khoản, trụ sở làm việc; kinh phí quản lý hành chính nhà nước và kinh phí hoạt động sự nghiệp và vốn đầu tư phát triển do ngân sách nhà nước cấp theo kế hoạch hàng năm.
B - CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA BAN QUẢN LÝ KHU KTCK ĐỒNG ĐĂNG-LẠNG SƠN

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn được thực hiện theo Quyết định số 29/2023/QĐ-UBND ngày 31/12/2023 của UBND tỉnh, cụ thể như sau:
I. Vị trí và chức năng
1. Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn là cơ quan quản lý nhà nước trực thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước trực tiếp đối với Khu kinh tế (bao gồm: các khu chức năng, các cửa khẩu trong Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn); các khu công nghiệp; các cửa khẩu ngoài Khu kinh tế do Uỷ ban nhân dân tỉnh giao (sau đây gọi tắt là khu vực được giao quản lý); quản lý và tổ chức thực hiện chức năng cung ứng dịch vụ hành chính công và dịch vụ hỗ trợ khác có liên quan đến hoạt động đầu tư và sản xuất, kinh doanh cho nhà đầu tư trong khu vực được giao quản lý.
2. Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn chịu sự chỉ đạo và quản lý về tổ chức, biên chế, chương trình kế hoạch công tác và kinh phí hoạt động của Ủy ban nhân dân tỉnh; chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của các bộ, cơ quan ngang bộ quản lý về ngành, lĩnh vực có liên quan; có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trong công tác quản lý Khu kinh tế, khu công nghiệp và khu vực được giao quản lý; làm nhiệm vụ của cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh khi được phân cấp, ủy quyền; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định tại Nghị định số 35/2022/NĐ-CP và quy định khác của pháp luật có liên quan.

3. Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn có tư cách pháp nhân; tài khoản và con dấu mang hình quốc huy; kinh phí quản lý hành chính nhà nước, kinh phí hoạt động sự nghiệp và vốn đầu tư phát triển do ngân sách nhà nước cấp theo kế hoạch hàng năm và nguồn kinh phí khác theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

II. Nhiệm vụ, quyền hạn
1. Về quản lý quy hoạch, kế hoạch
a) Xây dựng kế hoạch hằng năm và 05 năm về phát triển khu kinh tế, khu công nghiệp trình Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
b) Xây dựng danh mục các dự án đầu tư và kế hoạch vốn đầu tư phát triển hàng năm và 05 năm trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt hoặc tự phê duyệt theo thẩm quyền và tổ chức thực hiện.
c) Tổ chức lập, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trình cấp có thẩm quyền phê duyệt: Đề án mở rộng, điều chỉnh ranh giới khu kinh tế.
d) Tổ chức lập mới, lập điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng, Quy hoạch phân khu xây dựng, Quy hoạch chi tiết xây dựng (đối với khu vực liên quan đến địa giới 02 huyện) khu kinh tế, khu vực cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu chính (cửa khẩu song phương), khu công nghiệp; tham mưu báo cáo, trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt.
đ) Phối hợp với các đơn vị có liên quan đề xuất quy hoạch, phương hướng, phương án phát triển các khu vực được giao quản lý.
e) Chủ trì, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch, quản lý, hỗ trợ chuyển đổi, phát triển loại hình khu công nghiệp, khu kinh tế mới.
2. Về quản lý đầu tư và tài chính
a) Thực hiện các nhiệm vụ của cơ quan đăng ký đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư đối với dự án đầu tư trong khu vực được giao quản lý. Giải quyết các khó khăn, vướng mắc của nhà đầu tư tại khu vực được giao quản lý; tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh kiến nghị Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết những vấn đề vượt thẩm quyền.
b) Lập, trình Ủy ban nhân dân tỉnh chương trình, kế hoạch xúc tiến đầu tư phát triển khu vực được giao quản lý; đề xuất danh mục dự án, tổ chức lựa chọn nhà đầu tư, ký hợp đồng với nhà đầu tư theo quy định của pháp luật và ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh.
c) Thuê tư vấn trong nước, tư vấn nước ngoài thực hiện dịch vụ tư vấn xúc tiến đầu tư, tư vấn chiến lược đầu tư xây dựng và phát triển khu vực được giao quản lý.
d) Quyết định đầu tư đối với các dự án nhóm B, C sử dụng vốn đầu tư công tại khu vực được giao quản lý theo ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Quản lý vốn ODA và vốn vay ưu đãi nước ngoài tại khu vực được giao quản lý do Ủy ban nhân dân tỉnh giao. Thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đầu tư xây dựng và phát triển khu vực được giao quản lý theo quy định của pháp luật và Ủy ban nhân dân tỉnh.
đ) Dự toán ngân sách, kinh phí hoạt động sự nghiệp và vốn đầu tư phát triển hằng năm và nguồn kinh phí khác (nếu có) của Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước, pháp luật về đầu tư công và quy định khác của pháp luật có liên quan.
e) Thực hiện báo cáo định kỳ hằng quý, hằng năm về tình hình xây dựng và phát triển khu vực được giao quản lý; tiếp nhận, cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và tình hình hoạt động của các dự án đầu tư thuộc phạm vi quản lý theo quy định của Luật Đầu tư và văn bản quy định chi tiết thi hành.
g) Tổ chức lập Đề án phát hành trái phiếu chính quyền địa phương; phương án huy động các nguồn vốn khác để đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội quan trọng trong khu vực được giao quản lý báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.
h) Xây dựng các khung giá và mức phí, lệ phí áp dụng tại khu vực được giao quản lý trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành theo quy định của pháp luật. Thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh về quản lý tài chính, tài sản, ngân sách được giao; thu và quản lý sử dụng các loại phí, lệ phí.
i) Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn là cơ quan đầu mối quản lý hoạt động đầu tư trong các khu vực được giao quản lý trên địa bàn. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương khi triển khai các nhiệm vụ chuyên môn có liên quan tại các khu vực được giao quản lý có trách nhiệm phối hợp và lấy ý kiến tham gia của Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, đảm bảo cho hoạt động quản lý nhà nước đối với khu vực được giao quản lý thống nhất, tránh chồng chéo và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động theo quy định của pháp luật.
3. Về quản lý đất đai và môi trường
a) Phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trong khu vực được giao quản lý.
b) Quản lý và sử dụng có hiệu quả quỹ đất, mặt nước chuyên dùng đã được giao sau khi đã hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng theo đúng mục đích sử dụng và phù hợp với quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế, quy hoạch phân khu xây dựng khu chức năng, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 
c) Xác định tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tiền thuê mặt nước đối với nhà đầu tư được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư trong khu vực được giao quản lý; xác định tiền bồi thường giải phóng mặt bằng được khấu trừ vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trong khu vực được giao quản lý theo quy định của pháp luật về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.
d) Giao lại đất có thu tiền sử dụng đất, giao lại đất không thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất cho người có nhu cầu sử dụng đất trong các khu chức năng của khu kinh tế và thực hiện các nhiệm vụ khác về quản lý đất đai trong khu vực được giao quản lý theo quy định của pháp luật về đất đai.
đ) Phối hợp với tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng để thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.
e) Thực hiện trách nhiệm về bảo vệ môi trường của Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.
4. Về quản lý xây dựng
a) Thực hiện thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng trong khu vực được giao quản lý; kiểm tra các loại công trình xây dựng trên địa bàn thuộc trách nhiệm quản lý và thực hiện các nhiệm vụ khác của cơ quan chuyên môn về xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng đối với dự án, công trình xây dựng trong khu vực được giao quản lý.
b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện việc duy tu, bảo dưỡng hệ thống các công trình kết cấu hạ tầng kỹ thuật và xã hội, các công trình dịch vụ và tiện ích công cộng được đầu tư từ ngân sách nhà nước trong khu vực được giao quản lý.
5. Về quản lý Thương mại
a) Cấp, cấp lại, điều chỉnh, gia hạn, thu hồi Giấy phép thành lập văn phòng đại diện và chấm dứt hoạt động của văn phòng đại diện của tổ chức, thương nhân nước ngoài đặt trụ sở tại khu vực được giao quản lý theo quy định của pháp luật về thương mại.
b) Tiếp nhận đăng ký khung giá và các loại phí sử dụng hạ tầng của nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng trong các khu vực được giao quản lý.
c) Hỗ trợ, cung cấp thông tin để các doanh nghiệp trong khu vực được giao quản lý liên kết, hợp tác với nhau thực hiện cộng sinh công nghiệp, các biện pháp sản xuất sạch hơn, chuyển đổi thành khu công nghiệp sinh thái; nhận báo cáo thống kê, báo cáo tài chính của doanh nghiệp hoạt động trong khu vực được giao quản lý.
6. Về quản lý lao động
a) Thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh đối với lao động làm việc trong khu vực được giao quản lý bao gồm: Tổ chức thực hiện đăng ký nội quy lao động; báo cáo tình hình sử dụng lao động; báo cáo tình hình thay đổi lao động qua Cổng dịch vụ công quốc gia; tiếp nhận và xử lý hồ sơ đăng ký thực hiện hợp đồng nhận lao động thực tập của doanh nghiệp, hoạt động đưa người lao động đi thực tập ở nước ngoài dưới 90 ngày cho doanh nghiệp; nhận báo cáo về việc cho thuê lại lao động, kết quả đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề hằng năm; thông báo tổ chức làm thêm từ trên 200 giờ đến 300 giờ trong một năm của doanh nghiệp.
b) Tổng hợp, đánh giá nhu cầu sử dụng lao động làm việc trong khu vực được giao quản lý, phối hợp với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền cung ứng lao động cho các doanh nghiệp trong khu vực được giao quản lý.
7. Về kiểm tra, giám sát
a) Quản lý, phổ biến, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định, phương án phát triển hệ thống, quy hoạch xây dựng, kế hoạch, chính sách có liên quan tới khu vực được giao quản lý đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
b) Giám sát, đánh giá việc thu hút đầu tư vào từng loại hình khu công nghiệp hỗ trợ, khu công nghiệp chuyên ngành, khu công nghiệp công nghệ cao, khu công nghiệp sinh thái theo các ngành, nghề thu hút đầu tư đã đăng ký quy định tại điểm a khoản 3 Điều 32 và điểm a khoản 2 Điều 38 Nghị định số 35/2022/NĐ-CP; giám sát giám sát, đánh giá việc thực hiện quy định tại khoản 5 Điều 8, khoản 3 Điều 9 và điểm c khoản 2 Điều 27 Nghị định số 35/2022/NĐ-CP.
c) Đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội của khu vực được giao quản lý. Kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện mục tiêu đầu tư quy định tại Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, tiến độ góp vốn và triển khai dự án đầu tư; việc thực hiện các điều khoản cam kết đối với các dự án được hưởng ưu đãi đầu tư và việc chấp hành quy định của pháp luật về xây dựng, lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội đối với người lao động, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động và người sử dụng lao động, bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, an ninh, trật tự, bảo vệ môi trường đối với các dự án tại khu vực được giao quản lý.
d) Kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm hành chính trong khu vực được giao quản lý trên các lĩnh vực thuộc chức năng quản lý nhà nước trực tiếp của Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn; phối hợp với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra theo quy định của pháp luật.
đ) Phối hợp với các đơn vị Công an và các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền khác trong việc kiểm tra công tác giữ gìn an ninh, trật tự, phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường, xây dựng và đề xuất những biện pháp thực hiện công tác bảo đảm an ninh, trật tự, tổ chức lực lượng bảo vệ, lực lượng phòng cháy, chữa cháy trong khu vực được giao quản lý.
e) Phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng kiểm tra, giám sát người, phương tiện, hàng hóa xuất, nhập; tổ chức duy trì an ninh, trật tự, an toàn xã hội ở khu vực cửa khẩu được giao quản lý theo quy định của pháp luật.
8. Thực hiện điều hành hoạt động tại cửa khẩu theo Quyết định số 45/2013/QĐ-TTg ngày 25 tháng 7 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ đối với cửa khẩu quốc tế và cửa khẩu chính, gồm:
a) Xây dựng và trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Nội quy cửa khẩu và tổ chức thực hiện Nội quy cửa khẩu sau khi được ban hành.
b) Chủ trì, phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành giải quyết những vấn đề có liên quan đến hoạt động của cửa khẩu thuộc lĩnh vực quản lý cơ sở hạ tầng, tài sản trang bị chung, vệ sinh môi trường nhằm đảm bảo cho các hoạt động quản lý nhà nước tại cửa khẩu biên giới; phối hợp trong quản lý hoạt động dịch vụ hỗ trợ thương mại tại cửa khẩu; phối hợp với các cơ quan chức năng phía Quảng Tây, Trung Quốc định kỳ, đột xuất tổ chức gặp gỡ, trao đổi để thống nhất công tác quản lý cửa khẩu và quản lý các thủ tục của hai bên, kịp thời xử lý những vướng mắc phát sinh trong hoạt động xuất nhập khẩu hàng hoá.
c) Tổ chức thực hiện điều hành, phối hợp hoạt động của các lực lượng chức năng tại cửa khẩu trong hoạt động kiểm tra, kiểm soát đối với xuất nhập khẩu hàng hóa, xuất nhập cảnh người, phương tiện giao thông vận tải qua cửa khẩu.
d) Bố trí địa điểm kiểm tra, kiểm soát của các lực lượng chức năng quản lý chuyên ngành tại cửa khẩu thống nhất, hợp lý, thông suốt, đáp ứng yêu cầu thực hiện chức năng, nhiệm vụ của các lực lượng chức năng tại cửa khẩu theo quy định của pháp luật.
đ) Tổ chức phối hợp và giải quyết những vướng mắc phát sinh liên quan đến hoạt động chuyên ngành của các các lực lượng chức năng tại cửa khẩu. Thông báo cơ chế, chính sách và những chỉ đạo, điều hành của các cơ quan có liên quan đến các lực lượng chức năng.
e) Đảm bảo thời gian làm việc của các lực lượng chức năng tại cửa khẩu theo đúng quy định tại Nội quy cửa khẩu; phối hợp kiểm tra, kiểm soát trong cùng một thời gian đã được thống nhất giữa Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn với cơ quan quản lý cửa khẩu của nước có chung biên giới.
g) Tổng hợp ý kiến của các tổ chức, cá nhân có liên quan về các giải pháp điều hành hoạt động tại cửa khẩu, báo cáo Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định hoặc kiến nghị với các ngành chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.
h) Phối hợp với cơ quan có liên quan thực hiện việc theo dõi, tổng hợp, báo cáo và tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc quản lý các hoạt động và thực hiện các cơ chế, chính sách về thương mại tại khu vực cửa khẩu.
i) Báo cáo định kỳ hằng tháng, quý, sáu tháng và một năm hoặc báo cáo đột xuất về tình hình hoạt động tại cửa khẩu theo yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh.
k) Báo cáo tình hình chấp hành về hành chính và công tác phối hợp của công chức, viên chức thuộc các lực lượng chức năng tại cửa khẩu đến các cơ quan có liên quan, kiến nghị khen thưởng hoặc xử lý đối với những cá nhân hay lực lượng chức năng không chấp hành Nội quy cửa khẩu.
9. Thực hiện các nhiệm vụ khi được các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền phân cấp, ủy quyền:
a) Cấp các loại Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa cho hàng hóa sản xuất và các giấy phép, chứng chỉ, chứng nhận khác trong khu vực được giao quản lý.
b) Cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung và gia hạn Giấy phép thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh trong khu kinh tế đối với doanh nghiệp du lịch nước ngoài.
c) Điều chỉnh cục bộ quy hoạch xây dựng khu công nghiệp, các khu chức năng trong khu kinh tế đã được phê duyệt; phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu chức năng trong khu kinh tế thuộc diện phải lập quy hoạch chi tiết xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng; cấp, điều chỉnh, gia hạn, cấp lại, thu hồi, hủy Giấy phép xây dựng đối với dự án, công trình xây dựng phải có Giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng; thực hiện công tác quản lý chất lượng công trình đối với dự án, công trình xây dựng trong khu vực được giao quản lý.
d) Nhận báo cáo về việc cho thôi việc nhiều người lao động.
đ) Tổ chức, thực hiện thẩm định, phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; cấp, cấp đổi, điều chỉnh, cấp lại, thu hồi giấy phép môi trường đối với dự án đầu tư trong khu vực được giao quản lý.
10. Các nhiệm vụ và quyền hạn khác
a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng Quy chế phối hợp làm việc với các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan có liên quan để thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn được giao theo cơ chế một cửa và một cửa liên thông trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.
b) Tham gia ý kiến với các Bộ, cơ quan ngang Bộ và Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, phương án phát triển hệ thống có liên quan trong khu vực được giao quản lý.
c) Phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức thẩm định công nghệ của dự án đầu tư, đánh giá trình độ và năng lực công nghệ của doanh nghiệp; kiểm tra, kiểm soát công nghệ và chuyển giao công nghệ trong dự án đầu tư, hoạt động nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ của doanh nghiệp.
d) Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong việc xây dựng hệ thống thông tin quốc gia về khu công nghiệp, khu kinh tế; trực tiếp quản lý và vận hành hệ thống thông tin về khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh.
đ) Phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan có liên quan bảo đảm hoạt động trong khu vực được giao quản lý phù hợp quy hoạch xây dựng, kế hoạch phát triển khu kinh tế đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và các quy định có liên quan.
e) Thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, công chức, viên chức và đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ cho công chức, viên chức của Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn.
g) Tổ chức phong trào thi đua và khen thưởng cho doanh nghiệp trong khu vực được giao quản lý.
h) Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định tại Nghị định số 35/2022/NĐ-CP của Chính phủ và theo sự phân cấp, ủy quyền của cơ quan nhà nước có thẩm quyền./.