1. Số điện thoại cơ quan: 02053.875.708. email: banqlktck@langson.gov.vn.

2Số điện thoại lãnh đạo Ban Quản lý

- Ông: Vũ Quang Khánh, Phó Trưởng ban phụ trách; số điện thoại: 0983.913.228.

- Ông: Hoàng Khánh Duy, Phó Trưởng ban; số điện thoại: 0983.069.198.

- Ông: Vũ Việt Hải, Phó Trưởng ban; số điện thoại: 0913.058.242.

- Ông: Nguyễn Vĩnh Phú, Phó Trưởng ban; số điện thoại: 0982.336.998.

3. Số điện thoại lãnh đạo các lực lượng tại cửa khẩu Hữu Nghị

- Ông: Đinh Trung Kiên, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Quản lý cửa khẩu; số điện thoại; 0328.161.688

- Bà: Hà Thị Kim Dung, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Hữu Nghị; số điện thoại: 0915.481.618 

- Ông: Đoàn Duy Tiến, Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị, số điện thoại: 0982.019.666

4. Số điện thoại lãnh đạo các lực lượng tại cửa khẩu Chi Ma

- Ông: Nông Hải Thăng, Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý cửa khẩu; số điện thoại: 0338.588.989

- Ông: Nguyễn Bảo Ngọc, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Chi Ma, số điện thoại: 0915.678.888

- Ông: Nguyễn Đức Bính, Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu Chi Ma, số điện thoại: 0982.349.888

5. Số điện thoại lãnh đạo các lực lượng tại cửa khẩu Tân Thanh

- Ông: Đinh Trung Kiên, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Quản lý cửa khẩu; số điện thoại: 0328.161.688

- Ông: Vũ Văn Bình, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Tân Thanh; số điện thoại: 0979.366.888

- Ông: Trịnh Quang Hưng, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Tân Thanh, số điện thoại: 0988.282.999

6. Số điện thoại lãnh đạo các lực lượng tại cửa khẩu Cốc Nam

- Ông: Đinh Trung Kiên, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Quản lý cửa khẩu; số điện thoại: 0328.161.688

- Ông: Trần Văn Hùng, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Cốc Nam; số điện thoại: 0909.511.888

- Ông: Trịnh Quang Hưng, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Tân Thanh, số điện thoại: 0988.282.999

7. Số điện thoại lãnh đạo các lực lượng tại cửa khẩu Na Hình

          - Ông: Đinh Trung Kiên, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Quản lý cửa khẩu; số điện thoại: 0328.161.688

- Ông: Triệu Văn Hanh, Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Tân Thanh (phụ trách địa bàn cửa khẩu Na Hình); Số điện thoại: 0984.103.054.

- Ông: Hoàng Văn Thuận, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Na Hình; số điện thoại: 0976.999.979.

8. Số điện thoại lãnh đạo các lực lượng tại cửa khẩu Nà Nưa

- Ông: Đinh Trung Kiên, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Quản lý cửa khẩu; số điện thoại: 0328.161.688

- Ông Trịnh Văn Qúy, Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Tân Thanh (phụ trách địa bàn cửa khẩu Nà Nưa); Số điện thoại: 0915.984.380.

- Ông: Đặng Thành Long, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Pò Mã; số điện thoại: 098 5174888.

9. Địa chỉ hộp thư điện tử tiếp nhận thông tin của Trung tâm Quản lý cửa khẩu: ttqlhn@gmail.com

           Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn trân trọng thông báo./.