Skip to main content
  • Họ và tên: Hoàng Văn Quyết.
  • Chức vụ: Phó Trưởng Ban, Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn.
  • Số điện thoại: (0205).3873.827, 0989.316.888
  • Email: hvquyet@langson.gov.vn