Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Thông báo về việc xét tuyển viên chức năm 2012

 

     BAN QUẢN LÝ KHU KTCK

                                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     ĐỒNG ĐĂNG-LẠNG SƠN

                                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN 

            VIÊN CHỨC 2012

 

 

     Số: 06 /TB-BQLKKTCK

                                                 Lạng Sơn,  ngày 04 tháng  02  năm 2013

 

 

THÔNG BÁO

Về việc xét tuyển viên chức năm 2012

  

    Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

    Căn cứ Quyết định số 25/2008/QĐ-UBND ngày 31/10/2008 của UBND tỉnh ban hành Quy định về phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức;

Căn cứ Quyết định số 1880/QĐ-UBND ngày 10/12/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt nhu cầu tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thành phố năm 2012;

    Căn cứ Quyết định số 2196/QĐ-UBND ngày 31/12/2012 của UBND tỉnh về việc ban hành kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2012,

    Hội đồng xét tuyển viên chức năm 2012 Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn thông báo:

    I. NHU CẦU TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC

    Nhu cầu tuyển dụng viên chức các Trung tâm Quản lý cửa khẩu trực thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định 1880/QĐ-UBND ngày 31/10/2008 gồm 09 chỉ tiêu, cụ thể như sau:

    1. Trung tâm Quản lý cửa khẩu Tân Thanh-Cốc Nam: Tuyển dụng 03 chỉ tiêu, trình độ (tối thiểu) đại học, trong đó:

     - Chuyên ngành đào tạo Kinh tế: 01;

     - Chuyên ngành đào tạo Thương mại: 01;

     - Chuyên ngành đào tại Quản lý đất đai: 01.

    2. Trung tâm Quản lý cửa khẩu Hữu Nghị-Bảo lâm: Tuyển dụng 03 chỉ tiêu, trong đó:

    - Trình độ (tối thiểu) đại học 02 chỉ tiêu:

    + Chuyên ngành đào tạo Kinh tế: 01;

    + Chuyên ngành đào tạo Ngoại ngữ tiếng Trung Quốc: 01.

    - Trình độ (tối thiểu) cao đẳng: 01 chỉ tiêu, chuyên ngành đào tạo Kế toán.

    3. Trung tâm Quản lý cửa khẩu Chi Ma: Nhu cầu tuyển dụng 03 chỉ tiêu, trình độ (tối thiểu) đại học, trong đó:

    - Chuyên ngành đào tạo Kinh tế: 01;

    - Chuyên ngành đào tạo Ngoại ngữ tiếng Trung Quốc: 01;

    - Chuyên ngành đào tạo Kế toán: 01.

    II. ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ XÉT TUYỂN

    1. Những người đăng ký dự xét tuyển phải có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực phù hợp theo yêu cầu của vị trí việc làm của từng Trung tâm Quản lý cửa khẩu và có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

    a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

    b) Tuổi đời từ đủ 18 tuổi trở lên;

    c) Có đơn đăng ký dự tuyển;

    d) Có lý lịch rõ ràng;

    đ) Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp tiêu chuẩn của ngạch tuyển dụng;

    e) Có đủ sức khoẻ để đảm nhận nhiệm vụ;

    g) Những người không có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Lạng Sơn phải có bằng tốt nghiệp về chuyên môn, nghiệp vụ từ loại khá trở lên, phù hợp với nhóm chuyên ngành đào tạo cần tuyển dụng và phải có bản cam kết công tác ít nhất 5 năm tại tỉnh Lạng sơn.

    2. Những người sau đây không được đăng ký dự xét tuyển:

    a) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

    b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

    III. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ XÉT TUYỂN

    1. Hồ sơ đăng ký dự xét tuyển do Sở nội vụ phát hành, gồm có:

    a) Đơn đăng ký dự tuyển viên chức;

    b) Đơn đăng ký thi ngoại ngữ, tiếng dân tộc Tày, Nùng;

    c) Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

    d) Bản sao giấy khai sinh;

    đ) Bản chụp các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển;

    e) Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

    g) Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

    h) Bản sao sổ hộ khẩu (Nếu thí sinh có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Lạng Sơn);

    i) Bản cam kết công tác ít nhất 5 năm tại đơn vị đăng ký dự tuyển (Nếu thí sinh không có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Lạng Sơn);

    k) 05 phong bì dán tem, ghi rõ địa chỉ người nhận, 02 ảnh cỡ 4x6.

    2. Lệ phí dự xét tuyển:

    - Tiền mua hồ sơ: 20.000 đồng/bộ;

    - Lệ phí xét tuyển: 260.000 đồng/thí sinh (thực hiện theo Thông tư liên tịch số 163/2010/TTLT-BTC-BNV ngày 20/10/2010 của Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dự thi tuyển và phí dự thi nâng ngạch công chức, viên chức).

    IV. NỘI DUNG, HÌNH THỨC XÉT TUYỂN

    1. Nội dung xét tuyển:

    a) Xét kết quả học tập bao gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp của người dự tuyển.

    b) Kiểm tra, sát hạch thông qua phỏng vấn về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

    2. Cách tính điểm và xác định người trúng tuyển:

    a) Cách tính điểm:

    - Điểm học tập được xác định bằng trung bình cộng kết quả các môn học trong toàn bộ quá trình học tập của người dự xét tuyển ở trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí dự tuyển và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 1.

    - Điểm tốt nghiệp được xác định bằng trung bình cộng kết quả các môn thi tốt nghiệp hoặc điểm bảo vệ luận văn của người dự xét tuyển và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 1.

    - Trường hợp người dự xét tuyển được đào tạo theo hệ thống tín chỉ thì điểm học tập đồng thời là điểm tốt nghiệp và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 2.

    - Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100 và tính hệ số 2.

    - Kết quả xét tuyển là tổng số điểm của điểm học tập, điểm tốt nghiệp, điểm phỏng vấn và điểm ưu tiên quy định tại kế hoạch này.

    b) Xác định người trúng tuyển:

    - Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau đây:

   + Có điểm học tập, điểm tốt nghiệp và điểm phỏng vấn hoặc thực hành, mỗi loại đạt từ 50 điểm trở lên;

   + Có kết quả xét tuyển cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

    - Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả xét tuyển bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có điểm phỏng vấn hoặc điểm thực hành cao hơn là người trúng tuyển; nếu điểm phỏng vấn hoặc điểm thực hành bằng nhau thì Trưởng Ban Quản lý quyết định người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên từ trên xuống dưới theo thứ tự sau đây:

    + Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động;

    + Thương binh;

    + Người hưởng chính sách như thương binh;

    + Con liệt sĩ;

    + Con thương binh;

    + Con của người hưởng chính sách như thương binh;

    + Người dân tộc ít người;

    + Đội viên thanh niên xung phong;

    + Đội viên tri thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ;

    + Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự;

    + Người dự tuyển là nữ.

    - Trường hợp vẫn không xác định được người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên nêu trên thì Trưởng Ban Quản lý quyết định người trúng tuyển.

    - Không thực hiện bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

    3. Xét tuyển đặc cách

    a) Điều kiện, tiêu chuẩn để xét tuyển đặc cách

    - Thực hiện xét tuyển đặc cách không theo trình tự xét tuyển đối với những người có đủ điều kiện tại Khoản 1, mục II, thông báo này tốt nghiệp thủ khoa, loại giỏi, loại xuất sắc tại các cơ sở đào tạo trình độ đại học chính quy ở trong nước, ở nước ngoài và người tốt nghiệp sau đại học ở trong nước, ở nước ngoài không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, có chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng.

    - Xác định tốt nghiệp thủ khoa ở trình độ đại học tại các cơ sở đào tạo ở trong nước hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học loại giỏi, loại xuất sắc ở nước ngoài được căn cứ vào xếp loại tại bằng tốt nghiệp hoặc được cơ quan có thẩm quyền quản lý về giáo dục – đào tạo xem xét, xác định; trường hợp sau khi tốt nghiệp đã có thời gian công tác thì trong thời gian công tác này không vi phạm pháp luật đến mức bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự và được đánh giá là hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

     b) Quy trình xét tuyển đặc cách:

    Người được đề nghị tiếp nhận không qua thi tuyển phải được Hội đồng Kiểm tra, sát hạch kiểm tra về các điều kiện, tiêu chuẩn, văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển. Sát hạch thông qua phỏng vấn về trình độ hiểu biết chung và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của người được đề nghị tiếp nhận theo yêu cầu, nhiệm vụ của vị trí việc làm cần tuyển.

Trường hợp có nhiều người đủ điều kiện, tiêu chuẩn xét tuyển đặc cách cho một vị trí cần tuyển thì thực hiện xét tuyển theo quy định tại Điểm b, Khoản 2 Mục IV Thông báo này.

    c) Hồ sơ của người được đề nghị xét tuyển đặc cách gồm:

    - Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

    - Bản sao giấy khai sinh;

    - Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

    - Bản sao kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

    - Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

    - Cam kết công tác ít nhất 05 năm tại đơn vị dự tuyển;

    - Phiếu lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp nơi thường trú cấp (có thể bổ sung sau).

    V. THỜI HẠN, ĐỊA ĐIỂM NHẬN HỒ SƠ:

    1. Thời hạn nhận hồ sơ đăng ký dự xét tuyển từ ngày 05/02/2013 đến ngày 07/03/2013 (trong giờ hành chính, ngày làm việc).

     2. Địa điểm nộp hồ sơ dự xét tuyển: Văn phòng Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn, số 7 Lý Thái Tổ phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn.

     3. Thí sinh chỉ được đăng ký xét tuyển vào một đơn vị Trung tâm Quản lý cửa khẩu theo chỉ tiêu và đúng chuyên ngành đào tạo. Nếu người dự tuyển cố tình đăng ký vào 02 đơn vị trở lên, Hội đồng xét tuyển hủy bỏ việc đăng ký xét tuyển của người đó và không được trả lại hồ sơ, lệ phí đã nộp dự xét tuyển.

    Thông báo xét tuyển viên chức năm 2012 được thông báo công khai trên trên website Ban Quản lý (http://www.langson.gov.vn/ktck/), trên các phương tiện thông tin đại chúng trong tỉnh và niêm yết công khai tại trụ sở cơ quan./.

 

 

 

           

 

                                                 TM. HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN

 Nơi nhận:

                                                               CHỦ TỊCH

  - Sở Nội vụ (p/h);

 

  - Các TV Hội đồng;

 

  - Lưu: VP, VT.

                                                                   (Đã ký)

 

 

 

 

 

                                          TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ KHU KTCK

                                                      ĐỒNG ĐĂNG - LẠNG SƠN

 

                                                               Trần Tiến Minh