Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Tăng cường hỗ trợ và giám sát thực hiện đầu tư các dự án thương mại dịch vụ tại cửa khẩu

Hiện nay tại các khu vực cửa khẩu trên địa bàn tỉnh có 48 dự án đầu tư kinh doanh thương mại dịch vụ với tổng số vốn đăng ký đầu tư đạt trên 3.100 tỷ đồng. Các dự án chủ yếu thuộc các lĩnh vực xây dựng nhà hàng, khách sạn, Trung tâm thương mại, Văn phòng trưng bày, giới thiệu sản phẩm.... Nhìn chung các dự án hoạt động cơ bản ổn định, có một số dự án còn vướng mắc trong thực hiện các thủ tục pháp lý, đầu tư xây dựng, GPMB... tuy nhiên đã được các cơ quan chuyên môn hướng dẫn, đôn đốc, hỗ trợ tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để thực hiện dự án.
Trong 6 tháng đầu năm, Ban Quản lý đã phối hợp với các ngành thực hiện kiểm tra, rà soát tình hình thực hiện các thủ tục pháp lý, đầu tư xây dựng và việc sử dụng đất của các dự án tại các khu vực cửa khẩu và đã có báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo (Báo cáo số 142/BC-BQLKKTCK ngày 31/5/2020, số 173/BC- BQLKKTCK ngày 03/7/2020). Qua rà soát cho thấy, một số dự án chưa hoàn thiện các thủ tục pháp lý liên quan; một số dự án có vướng mắc trong hoạt động đầu tư xây dựng , GPMB; một số dự án chậm tiến độ và chưa hoàn thiện các hạng mục theo Giấy CNĐT đã được cấp... theo đó, Ban Quản lý đã có hướng dẫn, đôn đốc cụ thể đối với từng dự án, yêu cầu nhà đầu tư khẩn trương hoàn thiện các thủ tục pháp lý, đầu tư xây dựng; đồng thời có các biện pháp hỗ trợ giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai để sớm hoàn thành đưa dự án vào khai thác, sử dụng.
Để các dự án tiếp tục thực hiện các mục tiêu đầu tư, tiến độ đã đăng ký, Ban Quản lý sẽ theo dõi, giám sát, hướng dẫn các nhà đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện dự án theo chỉ đạo tại Thông báo số 337/TB-UBND ngày 25/6/2020 của UBND tỉnh và Công văn số 2771/VP-KT ngày 11/7/2020 của Văn phòng UBND tỉnh./.

                                                                                                           Nguyễn Bích Hường

                                                                                                       Phòng Kế hoạch tổng hợp