Nhảy đến nội dung

Cơ cấu tổ chức

Submitted by Ban biên tập Ban QLKT on 20 January 2018

I. LÃNH ĐẠO BAN

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Thư điện thử

1

Lê Văn Thắng

Trưởng ban

0205.3719.890

lvthang-19@langson.gov.vn

2

Vũ Việt Hải

Phó Trưởng ban

0205.3719.870

vuviethai@langson.gov.vn

3

Hoàng Khánh Duy

Phó Trưởng ban

0205.3719.806

hkduy@langson.gov.vn

4

Nguyễn Vĩnh Phú

Phó Trưởng ban

0205.3873.827

nvphu@langson.gov.vn

 

II. CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Thư điện thử

1. Văn phòng: 0205.3875.708

1

Hoàng Thị Đào

Phó Chánh Văn phòng phụ trách

0205.3875.708

htdao@langson.gov.vn

2. Phòng Kế hoạch tổng hợp: 0205.3719.987

1

Phan Vũ Hoàng Tùng

Phó Trưởng phòng phụ trách

0205.3719.987

pvhtung-05@langson.gov.vn

2

Vũ Quang Tuyến

Phó Trưởng phòng

0205.3719.860

vqtuyen@langson.gov.vn

3. Phòng Quản lý hạ tầng: 0205.3 873 826

1

Hoàng Thanh Sơn

Trưởng phòng

0205.3 873.826

htson-05@langson.gov.vn

2

Ngô Thị Vui

Phó Trưởng phòng

0205.3 873 826

ntvui@langson.gov.vn

4. Phòng Quản lý doanh nghiệp: 0205.3719.840

1

Phạm Công Thành

Phụ trách phòng

0205.3719.840

pcthanh@langson.gov.vn

 

III. ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP TRỰC THUỘC

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Thư điện thử

Trung tâm Quản lý cửa khẩu

1

Vi Nhân Đạo

Giám đốc

0205.3855.268

vndao@langson.gov.vn

2

Phùng Trung Liên

Phó Giám đốc

0205.3845.888

ptlien-bqlkktck@langson.gov

3

Đinh Trung Kiên

Phó Giám đốc

 

dtkien-03@langson.gov.vn