Nhảy đến nội dung

Cơ cấu tổ chức

Submitted by Ban biên tập Ban QLKT on 20 January 2018

01. Lãnh đạo Ban

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại,

e-mail

01

Lê Văn Thắng

Trưởng ban

0205.3719.890

lvthang-19@langson.gov.vn

02

Hoàng Văn Quyết

Phó Trưởng ban

0205.3873.827

hvquyet@langson.gov.vn

03

Vũ Việt Hải

Phó Trưởng ban

0205.3719.870

vuviethai@langson.gov.vn

04 Hoàng Khánh Duy Phó Trưởng ban

0205.3719.806

hkduy@langson.gov.vn

2. Văn phòng

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại,

e-mail

1 Nông Hải Thăng Chánh  VP

0205.3719.580

nhthang@langson.gov.vn

2

Hoàng Thị Đào

Phó Chánh  VP

0205.3875.708

htdao@langson.gov.vn

3

Vy Thị Tuyết Mai

Chuyên viên

0205.3719.068

maivtt@langson.gov.vn

4

Thân Thị Thanh

Chuyên viên

0205.3719.850

ttthanh-04@langson.gov.vn

5

Lương Tố Uyên

Văn thư

0205,3875.708

ltuyen@langson.gov.vn

6

Triệu Thị Quỳnh

Kế toán viên

0205.3719.068

ttquynh-03@langson.gov.vn

03. Phòng Kế hoạch tổng hợp

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

email

1 Phan Vũ Hoàng Tùng Phó Trưởng phòng

0205.3719.987

pvhtung-05@langson.gov.vn

2

Phạm Công Thành

Chuyên viên

0205.3719.987

pcthanh@langson.gov.vn

3

Nguyễn Bích Hường

Chuyên viên

0205.3719.986

nbhuong@langson.gov.vn

4

Phạm Thúy Nga

Chuyên viên

0205.3719.986

phamthuynga@langson.gov.vn

5 Vi Văn Thi Chuyên viên

0205.3719.987

vvthi@langson.gov.vn

04. Phòng Quản lý hạ tầng

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại,

e-mail

1 Hoàng Thanh Sơn Trưởng phòng

0205.3 873 826

htson-05@langson.gov.vn

2 Ngô Thị Vui Phó Trưởng phòng

0205.3 873 826

ntvui@langson.gov.vn

3

Lê Trung Dũng

Chuyên viên 

0205.3 719 985

ltdung@langson.gov.vn

4

Trường Trường Giang

Chuyên viên 

0205.3 719 985

ntgiang-03@langson.gov.vn

5 Phòng Quản lý doanh nghiệp    
STT Họ và tên Chức vụ

Số điện thoại

emal

1 Đỗ Minh Định Trưởng phòng

0205.3719.840

dinhdm@langson.gov.vn

2 Trình Thị Kiều Chuyên viên

0205.3719.840

ttkieu@langson.gov.vn

3 Hồ Hồng Hạnh Chuyên viên

0205.3875.708

hhhanh@langson.gov.vn

6 Trung tâm QLCK    
1 Vi Nhân Đạo Phó Giám đốc phụ trách

0205.3855.268

vndao@langson.gov.vn

2 Phùng Trung Liên Phó Giám đốc

0205.3845.888

ptlien-bqlkktck@langson.gov.vn

3 Đinh Trung Kiên Phó Giám đốc

dtkien-03@langson.gov.vn