Nhảy đến nội dung

1. Số điện thoại cơ quan: 02053.875.708. email: banqlktck@langson.gov.vn.
2. Số điện thoại Lãnh đạo Ban

- Ông: Lê Văn Thắng, Trưởng ban; số điện thoại: 0913.314.329.
- Ông: Vũ Việt Hải, Phó Trưởng ban; số điện thoại: 0913.058.242.
- Ông: Hoàng Khánh Duy, Phó Trưởng ban; số điện thoại: 0983.069.198.
- Ông: Nguyễn Vĩnh Phú, Phó Trưởng ban; số điện thoại: 0982.336.998.

3. Số điện thoại Văn phòng

- Ông Trần Quang Long, Chánh Văn phòng Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn; số điện thoại: 0915.640.666.

4. Số điện thoại lãnh đạo các lực lượng tại cửa khẩu Hữu Nghị

- Ông: Vi Nhân Đạo, Giám đốc Trung tâm Quản lý cửa khẩu; số điện thoại: 0915.534.898.
- Ông: Nguyễn Tiến Bộ, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Hữu Nghị; số điện thoại: 0912.245.667.
- Ông: Phạm Vũ Huynh, Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị, số điện thoại: 0888.385.999.

5. Số điện thoại lãnh đạo các lực lượng tại cửa khẩu Chi Ma
- Ông: Phùng Trung Liên, Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý cửa khẩu; số điện thoại: 0989.933.888.
- Ông: Nguyễn Bảo Ngọc, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Chi Ma, số điện thoại: 0915.678.888.
- Ông: Nguyễn Đức Bính, Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu Chi Ma, số điện thoại: 0982.349.888.

6. Số điện thoại lãnh đạo các lực lượng tại cửa khẩu Tân Thanh
- Ông: Đinh Trung Kiên, Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý cửa khẩu; số điện thoại: 0328.161.688.
- Bà: Đào Thu Lan, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Tân Thanh; số điện thoại: 0983.279.836.
- Ông: Trịnh Quang Hưng, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Tân Thanh, số điện thoại: 0988.282.999.

7. Số điện thoại lãnh đạo các lực lượng tại cửa khẩu Cốc Nam
- Ông: Đinh Trung Kiên, Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý cửa khẩu; số điện thoại: 0328.161.688
- Ông: Trần Văn Hùng, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Cốc Nam; số điện thoại: 0909.511.888.
- Ông: Trịnh Quang Hưng, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Tân Thanh, số điện thoại: 0988.282.999.

8. Địa chỉ hộp thư điện tử tiếp nhận thông tin của Trung tâm Quản lý cửa khẩu: ttqlhn@gmail.com

Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn trân trọng thông báo./.