Nhảy đến nội dung
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
1572/QĐ-UBND 07-08-2021 Quyết định công bố Danh mục TTHC mới ban hành, thay thế, bãi bỏ và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam và lĩnh vực Hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết
1694/QĐ-UBND 28-08-2020 Quyết định Phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh
2176/QĐ-UBND 08-11-2019 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa lĩnh vực Đất đai và lĩnh vực Hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý
1912/QĐ-UBND 08-10-2019 Quyết định Phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
68/TB-BQLKKTCK 18-06-2019 Thông báo Về việc tổ chức làm việc vào buổi sáng thứ Bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh thuộc thẩm quyền của Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn
783/QĐ-UBND 26-04-2019 Công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện và không thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
180/QĐ-UBND 25-01-2019 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực viên chức thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành; các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện tỉnh Lạng Sơn
2376/QĐ-UBND 28-12-2018 công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và không tiếp nhận tại Bộ phận Một cửa, tiếp nhận qua dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
1891/QĐ-UBND 28-09-2018 Quyết định công bố Danh mục TTHC mới ban hành, TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh vực Quản lý công sản và lĩnh vực Thương mại quốc tế thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn
2502/QĐ-UBND 23-12-2017 Quyết định công bố Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng – Lạng Sơn và Danh mục TTHC bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng – Lạng Sơn