Nhảy đến nội dung
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
396/BQLKKTCK-DN 11-04-2023 Đề nghị tham gia góp ý đối với Dự thảo Quyết định ban hành Quy định về quy trình sử dụng Nền tảng cửa khẩu số tỉnh Lạng Sơn
598/BQLKKTCK-VP 27-05-2022 Xin ý kiến góp ý đối với dự thảo báo cáo của UBND tỉnh thực trạng về đơn vị sự nghiệp công lập trong Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng-Lạng Sơn
549/BQLKKTCK-QLDN 16-05-2022 Đề nghị tham gia, góp ý danh sách các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh theo yêu cầu của Kế hoạch số 105/KH-UBND ngày 04/5/2022 của UBND tỉnh
513/BQLKKTCK-QLDN 09-05-2022 đề nghị tham gia góp ý dự thảo Nội quy cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị và Nội quy cửa khẩu chính Chi Ma
486/BQLKKTCK-QLDN 28-04-2022 Đề nghị tham gia góp ý sửa đổi, bổ sung Dự thảo Quyết định, Dự thảo Quy định về quy trình sử dụng Nền tảng cửa khẩu số tỉnh Lạng Sơn
161/BQLKKTCK-QLDN 11-02-2022 Đề nghị phối hợp góp ý dự thảo phương án Thiết lập "vùng đệm" để kiểm soát dịch bệnh trên người và hàng hóa xuất khẩu qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị
847/BQLKKTCK-VP 08-10-2021 xin ý kiến tham gia góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy chế phối hợp quản lý KKTCK, KCN, CK giữa Ban Quản lý và các sở, ngành, UBND các huyện và thành phố Lạng Sơn
331/BQLKKTCK-VP 13-05-2021 đề nghị tham gia góp ý Dự thảo Quyết định sửa đổi khoản 1, 2, 3 Điều 1 Quyết định số 203/QĐ-UBND ngày 31/01/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh
185/BQLKKTCK-VP 22-03-2021 xin ý kiến tham gia góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ của Ban Quản lý