Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Văn bản pháp quy liên quan đến hoạt động của Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn

- Văn bản của trung ương

+ Quyết định số 55/2008/QĐ-TTg ngày 28/4/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

+ Quyết định số 138/2008/QĐ-TTg ngày 14/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập và ban hành Quy chế hoạt động của Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn

+ Quyết định số 33/2009/QĐ-TTg ngày 02/3/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành cơ chế, chính sách  đối với Khu kinh tế cửa khẩu

- Văn bản của tỉnh

+ Quyết định số 12/2017/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý giữa Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn với các Sở, Ban, Ngành, UBND các huyện và thành phố Lạng Sơn

+ Quyết định số 22/2016/QĐ-UBND ngày 13/5/2016của UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

+ Quyết định số 64/2018/QĐ-UBND ngày 12/12/2018 của UBND tỉnh sửa đổi Khoản 2 Điều 3 của Quyết định 22/2016/QĐ-UBND ngày 13/5/2016 về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn