Skip to main content
KCN Đồng Bành

Tổng quan khu công nghiệp Đồng Bành

KCN Đồng Bành nằm trong Quy hoạch phát triển các Khu Công nghiệp ở Việt Nam đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1107/QĐ-TTg ngày 21/8/2006; được UBND tỉnh Lạng Sơn phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2.000 tại Quyết định số 1359/QĐ-UBND ngày 08/08/2007.

Subscribe to Hoạt động tại các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh