Skip to main content

Cơ cấu tổ chức

Submitted by Ban biên tập Ban QLKT on 20 January 2018

01. Lãnh đạo Ban

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại,

e-mail

01

Nguyễn Trọng Nghĩa

Trưởng ban

0205.3719.890

ntnghia-04@langson.gov.vn

02

Hoàng Văn Quyết

Phó Trưởng ban

0205.3873.827

hvquyet@langson.gov.vn

03

Vũ Việt Hải

Phó Trưởng ban

0205.3719.870

vuviethai@langson.gov.vn

04 Hoàng Khánh Duy Phó Trưởng ban

0205.3719.806

hkduy@langson.gov.vn

2. Văn phòng

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại,

e-mail

1

Hoàng Thị Đào

Phó Chánh phụ trách  VP

0205,3875.708

htdao@langson.gov.vn

2

Vy Thị Tuyết Mai

Phó Chánh VP

0205.3719.068

maivtt@langson.gov.vn

3

Thân Thị Thanh

Chuyên Viên

0205.3719.850

ttthanh-04@langson.gov.vn

4

Lương Tố Uyên

Văn thư

0205,3875.708

ltuyen@langson.gov.vn

5

Tạ Thị Thu Trang

Chuyên Viên

0205.3719.068

ttttrang@langson.gov.vn

03. Phòng Kế hoạch tổng hợp

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

email

1

Vi Nhân Đạo

Phó Trưởng phòng phụ trách

0205.3719.987

vndao@langson.gov.vn

2

Nguyễn Bích Hường

Chuyên Viên

0205.3719.986

nbhuong@langson.gov.vn

3

Phạm Công Thành

Chuyên Viên

0205.3719.987

pcthanh@langson.gov.vn

04. Phòng Quản lý hạ tầng

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại,

e-mail

1 Hoàng Thanh Sơn Trưởng phòng

0205.3 873 826

htson-05@langson.gov.vn

2 Ngô Thị Vui Phó Trưởng phòng

0205.3 873 826

ntvui@langson.gov.vn

3

Lê Trung Dũng

Chuyên Viên 

0205.3 719 985

ltdung@langson.gov.vn

4

Trường Trường Giang

Chuyên Viên 

0205.3 719 985

ntgiang-03@langson.gov.vn

5 Vi Văn Thi Chuyên Viên 

0205.3 873 826

vvthi@langson.gov.vn

5 Phòng Quản lý doanh nghiệp    
STT Họ và tên Chức vụ

Số điện thoại

emal

1 Đỗ Minh Định Trưởng phòng

0205.3719.840

dinhdm@langson.gov.vn

2 Trình Thị Kiều Chuyên viên

0205.3719.840

ttkieu@langson.gov.vn

6 Trung tâm QLCK    
1 Nông Hải Thăng Giám đốc

0205.3855.268

nhthang@langson.gov.vn

2 Phùng Trung Liên Phó Giám đốc

0205.3845.888

ptlien-bqlkktck@langson.gov.vn

3 Đinh Trung Kiên Phó Giám đốc dtkien-03@langson.gov.vn