Skip to main content

Cơ cấu tổ chức

Submitted by Ban biên tập Ban QLKT on 20 January 2018

I. LÃNH ĐẠO BAN

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Thư điện thử

1

Lê Văn Thắng

Trưởng ban

0205.3719.890

lvthang-19@langson.gov.vn

2

Vũ Việt Hải

Phó Trưởng ban

0205.3719.870

vuviethai@langson.gov.vn

3

Hoàng Khánh Duy

Phó Trưởng ban

0205.3719.806

hkduy@langson.gov.vn

4

Nguyễn Vĩnh Phú

Phó Trưởng ban

0205.3873.827

nvphu@langson.gov.vn

II. CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Thư điện thử

1. Văn phòng: 0205.3875.708

1

Trần Quang Long

Chánh Văn phòng

02053.719.850

longtq@langson.gov.vn

2

Hoàng Thị Đào

Phó Chánh Văn phòng

0205.3875.708

htdao@langson.gov.vn

2. Phòng Kế hoạch tổng hợp: 0205.3719.987

1

Phan Vũ Hoàng Tùng

Phó Trưởng phòng

phụ trách

0205.3719.987

pvhtung-05@langson.gov.vn

3. Phòng Quản lý hạ tầng: 0205.3 873 826

1

Vũ Quang Tuyến

Phó Trưởng phòng phụ trách

0205.3 873.826

vqtuyen@langson.gov.vn

2

Nông Trường Giang

Phó Trưởng phòng

0205.3 719.985

ntgiang-03@langson.gov.vn

4. Phòng Quản lý doanh nghiệp: 0205.3719.840

1

Phạm Công Thành

Phó Trưởng phòng

phụ trách

0205.3719.840

pcthanh@langson.gov.vn

III. ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP TRỰC THUỘC

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Thư điện thử

Trung tâm Quản lý cửa khẩu

1

Đinh Trung Kiên

Phó Giám đốc

Phụ trách

0205.3855.268

dtkien-03@langson.gov.vn

2

Nông Hải Thăng

Phó Giám đốc

0205.3845.888

nhthang@langson.gov

 

 

The website encountered an unexpected error. Please try again later.
Error: Call to undefined method stdClass::getPathname() in _system_rebuild_module_data() (line 1042 of core/modules/system/system.module).