Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Cơ cấu tổ chức

Submitted by Ban biên tập Ban QLKT on 20 January 2018

01. Lãnh đạo Ban

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại,

e-mail

01

Nguyễn Trọng Nghĩa

Trưởng ban

0205.3719.890

ntnghia-04@langson.gov.vn

02

Hoàng Văn Quyết

Phó Trưởng ban

0205.3873.827

hvquyet@langson.gov.vn

03

Vũ Việt Hải

Phó Trưởng ban

0205.3719.870

vuviethai@langson.gov.vn

       

 

 

02. Văn phòng

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại,

e-mail

1

Nguyễn Minh Huy

Chánh VP

0205.3719.850

nmhuy@langson.gov.vn

2

Hoàng Thị Đào

Phó Chánh VP

0205,3875.708

htdao@langson.gov.vn

3

Vy Thị Tuyết Mai

Phó Chánh VP

0205.3719.068

maivtt@langson.gov.vn

4

Thân Thị Thanh

Chuyên Viên

0205.3719.850

ttthanh-04@langson.gov.vn

5

Lương Tố Uyên

Văn thư

0205,3875.708

ltuyen@langson.gov.vn

6

Tạ Thị Thu Trang

Chuyên Viên

0205.3719.068

ttttrang@langson.gov.vn

03. Phòng Kế hoạch tổng hợp

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

email

1

Hoàng Thanh Sơn

Trưởng phòng

0205.3719.987

htson-05@langson.gov.vn

2

Nguyễn Bích Hường

Chuyên Viên

0205.3719.986

nbhuong@langson.gov.vn

3

Vi Nhân Đạo

Chuyên Viên

0205.3719.987

vndao@langson.gov.vn

04. Phòng Quản lý hạ tầng

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại,

e-mail

1

Lý Văn Khi

Trưởng phòng

0205.3 719 985

lvkhi@langson.gov.vn

2 Ngô Thị Vui Phó Trưởng phòng

0205.3 873 826

ntvui@langson.gov.vn

3

Lê Trung Dũng

Chuyên Viên 

0205.3 719 985

ltdung@langson.gov.vn

4

Trường Trường Giang

Chuyên Viên 

0205.3 719 985

ntgiang-03@langson.gov.vn

5 Vi Văn Thi Chuyên Viên 

0205.3 873 826

vvthi@langson.gov.vn

05. Phòng Quản lý doanh nghiệp

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

e-mail

1

Đỗ Minh Định

Trưởng phòng

0205.3719.840

dinhdm@langson.gov.vn

2

Kiều Thị Kiều

Chuyên Viên

0205.3719.840

ttkieu@langson.gov.vn

3

Phạm Công Thành

Chuyên Viên

0205.3719.840

pcthanh@langson.gov.vn

06. Ban Quản lý Dự án

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại,

e-mail

1

Nguyễn Văn Sản

Viên chức

0205.3719.860

nguyenvansan@langson.gov.vn

2

Phạm Văn Kiêm

Cán bộ

0205.3719.860

pvkiem@langson.gov.vn

3

Lương Văn Ngọ

Viên chức

0205,3875.980

lvngo@langson.gov.vn

4

Vũ Gia Hưng

Viên chức

0205,3875.980

vghung@langson.gov.vn

5

Phạm Văn Cường

Cán bộ

0205,3875.980

PVCuong@langson.gov.vn

07. Trung tâm Quản lý cửa khẩu

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại,

e-mail

1

Nông Hải Thăng

Giám đốc

0205,3855.268

nhthang@langson.gov.vn

2 Phùng Trung Liên Phó Giám đốc

0205.3 845 888

ptlien-bqlkktck@langson.gov.vn

3 Đinh Trung Kiên Phó Giám đốc

0205.3888.518

dtkien-03@langson.gov.vn