Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Giới thiệu chung

Submitted by Ban biên tập Ban QLKT on 20 January 2018

A - TỔNG QUAN KHU KINH TẾ CỬA KHẨU ĐỒNG ĐĂNG-LẠNG SƠN
Khu kinh tế cửa khẩu Đổng Đăng-Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn được hình thành và hoạt động theo các Quyết định của Thủ thướng Chính phủ: số 55/2008/QĐ-TTg, ngày 28/4/2008 phê duyệt đề án xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn; số 138/QĐ-TTg, ngày 14/10/2008 về thành lập và ban hành Quy chế hoạt động của Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn; số 1601/QĐ-TTg ngày 07/11/2008 về việc thành lập Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.
Theo đó, Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn có phạm vi không gian 394 km², đây là khu kinh tế tổng hợp, đa chức năng, đan xen các yếu tố kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh; trong đó lĩnh vực mũi nhọn là phát triển kinh tế cửa khẩu, về cơ bản Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn được phân thành hai khu chức năng chính là khu phi thuế quan và khu thuế quan, khu vực chủ đạo là địa bàn thành phố Lạng Sơn và Khu hợp tác kinh tế biên giới.

Mục tiêu xây dựng và phát triển Khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn thành vùng kinh tế động lực chủ đạo, phát triển đô thị, công nghiệp, thương mại và dịch vụ, cùng với sự phát triển của Khu kinh tế trọng điểm Bắc Bộ để trong tương lai không xa phát triển thành trục tứ giác kinh tế trọng điểm (Lạng Sơn - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh).
Các dự án đầu tư trong Khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn được hưởng các ưu đãi tối đa áp dụng đối với các địa bàn kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của Luật Đầu tư, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế giá trị gia tăng và các ưu đãi khác theo Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Trường hợp đối với cùng một vấn đề mà các văn bản quy phạm pháp luật quy định các mức ưu đãi khác nhau thì áp dụng mức ưu đãi cao nhất.
Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn là cơ quan quản lý nhà nước trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn, thực hiện chức năng quản lý nhà nước trực tiếp đối với Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn và các khu công nghiệp khác trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn theo quy định tại Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ.
Ban Quản lý có tư cách pháp nhân, có con dấu hình Quốc huy và có tài khoản, trụ sở làm việc; kinh phí quản lý hành chính nhà nước và kinh phí hoạt động sự nghiệp và vốn đầu tư phát triển do ngân sách nhà nước cấp theo kế hoạch hàng năm.
B - CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA BAN QUẢN LÝ KHU KTCK ĐỒNG ĐĂNG-LẠNG SƠN
I .Vị trí và chức năng

1. Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn (sau đây viết tắt là Ban Quản lý) là cơ quan trực thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn, thực hiện chức năng quản lý nhà nước trực tiếp đối với Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn, Khu cửa khẩu Chi Ma, huyện Lộc Bình, các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh được giao (sau đây gọi tắt Khu kinh tế)tổ chức cung cấp dịch vụ hành chính công và dịch vụ hỗ trợ khác có liên quan đến hoạt động đầu tư và sản xuất kinh doanh cho nhà đầu tư trong Khu kinh tế.

2. Ban Quản lý chịu sự chỉ đạo và quản lý về tổ chức, biên chế, công chức, viên chức, chương trình kế hoạch công tác và kinh phí hoạt động của Uỷ ban nhân dân tỉnh; chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của các Bộ, ngành quản lý về ngành, lĩnh vực trong công tác quản lý Khu kinh tế; có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh trong công tác quản lý Khu kinh tế.

3. Ban Quản lý có tư cách pháp nhân; tài khoản và con dấu mang hình quốc huy; sử dụng kinh phí quản lý hành chính nhà nước, kinh phí hoạt động sự nghiệp và vốn đầu tư phát triển do ngân sách nhà nước cấp theo kế hoạch hàng năm; nguồn kinh phí khác theo quy định pháp luật.

II. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Quản lý
Ban Quản lý thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật, phân cấp, ủy quyền của cơ quan có thẩm quyền và các nhiệm vụ, quyền hạn khác được Ủy ban nhân dân tỉnh giao, cụ thể như sau:
1. Trình Ủy ban nhân dân tỉnh
a) Dự thảo văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý;
b) Dự thảo văn bản quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với Trưởng, Phó các đơn vị thuộc Ban Quản lý;
c) Dự thảo Đề án thành lập, tổ chức lại các Ban Quản lý theo quy định của pháp luật;
d) Quy chế phối hợp làm việc với các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan có liên quan khác để thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn được giao theo cơ chế một cửa;
đ) Dự thảo Đề án quy hoạch, điều chỉnh bổ sung quy hoạch phát triển Khu kinh tế;
e) Kế hoạch hàng năm và 5 năm về phát triển Khu kinh tế, phát triển nguồn nhân lực và vốn đầu tư phát triển;
g) Dự thảo quyết định, chỉ thị, văn bản; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước về lĩnh vực Khu kinh tế thuộc phạm vi quản lý của Ban Quản lý theo quy định pháp luật.
2. Trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh
a) Dự thảo quyết định thành lập, sáp nhập, chia tách, tổ chức lại, giải thể các tổ chức, đơn vị thuộc Ban Quản lý theo quy định của pháp luật;
b) Dự thảo các văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về lĩnh vực Khu kinh tế.
3. Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý việc sử dụng vốn ngân sách nhà nước đầu tư xây dựng, phát triển Khu kinh tế;
4.  Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án, cơ chế, chính sách về Khu kinh tế sau khi được ban hành, phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn, phổ biến, theo dõi thi hành pháp luật về Khu kinh tế của tỉnh.
5. Về quản lý đầu tư
a) Tiếp nhận, cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật về đầu tư;
b) Tổ chức hoạt động xúc tiến đầu tư theo kế hoạch đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ ngành và Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt; tham gia các chương trình xúc tiến đầu tư vào Khu kinh tế do Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ ngành và Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức; hướng dẫn, hỗ trợ nhà đầu tư theo thẩm quyền trong quá trình chuẩn bị và triển khai dự án đầu tư; báo cáo định kỳ hoạt động xúc tiến đầu tư tới Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Ủy ban nhân dân tỉnh theo Quy chế quản lý nhà nước về xúc tiến đầu tư ban hành kèm theo Quyết định số 03/2014/QĐ-TTg ngày 14/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ;
c) Giải quyết khó khăn, vướng mắc của nhà đầu tư, đánh giá hiệu quả đầu tư trong Khu kinh tế; định kỳ hàng quý, 06 tháng và hàng năm, gửi báo cáo hoạt động đầu tư và hoạt động sản xuất kinh doanh trong Khu kinh tế tới Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo quy định.
6. Về quản lý môi trường
a) Tổ chức thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với các dự án trong Khu kinh tế theo ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh (đối với các dự án thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh);
b) Tiếp nhận đăng ký và xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường cho các đối tượng thuộc diện phải đăng ký trong Khu kinh tế theo ủy quyền của cơ quan chuyên môn về môi trường cấp tỉnh và của Ủy ban nhân dân cấp huyện (đối với các dự án thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện);
c) Tổ chức thẩm định, phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đề án bảo vệ môi trường đơn giản của các dự án trong Khu kinh tế theo ủy quyền của cơ quan có thẩm quyền;
d) Tổ chức kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành dự án đối với các dự án đầu tư trong Khu kinh tế theo pháp luật về bảo vệ môi trường.
7. Về quản lý quy hoạch và xây dựng
a) Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đã được phê duyệt của các khu chức năng trong Khu kinh tế nhưng không làm thay đổi chức năng sử dụng khu đất và cơ cấu quy hoạch;
b) Thẩm định thiết kế cơ sở đối với dự án đầu tư nhóm B, C thuộc diện phải thẩm định trong Khu kinh tế;
c) Cấp, điều chỉnh, gia hạn, cấp lại, thu hồi Giấy phép xây dựng công trình đối với công trình xây dựng trong Khu kinh tế phải có Giấy phép xây dựng theo phân cấp hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh;
d) Thực hiện các nhiệm vụ về quản lý quy hoạch, xây dựng công trình, chất lượng công trình trong Khu kinh tế theo quy định pháp luật về xây dựng và phân cấp, ủy quyền của cơ quan có thẩm quyền.
8. Thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về lao động theo hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại Thông tư số 32/2014/TT-BLĐTBXH ngày 01/12/2014, cụ thể như sau:
a) Tiếp nhận báo cáo giải trình của doanh nghiệp trong Khu kinh tế về nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài đối với từng vị trí công việc mà người lao động Việt Nam chưa đáp ứng được, tổng hợp, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định theo ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh;
b) Cấp, cấp lại, thu hồi Giấy phép lao động cho lao động nước ngoài làm việc trong Khu kinh tế; xác nhận người lao động nước ngoài làm việc cho các doanh nghiệp trong Khu kinh tế không thuộc diện cấp giấy phép lao động theo ủy quyền của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;
c) Tổ chức thực hiện đăng ký nội quy lao động, tiếp nhận thỏa ước lao động tập thể theo ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh; tiếp nhận đăng ký hệ thống thang lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp trong Khu kinh tế theo ủy quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện;
d) Nhận thông báo về việc cho thôi việc nhiều người lao động, báo cáo về việc cho thuê lại lao động, kết quả đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng nghề hàng năm của doanh nghiệp trong Khu kinh tế theo ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh;
đ) Tiếp nhận và xử lý hồ sơ đăng ký thực hiện Hợp đồng nhận lao động thực tập của doanh nghiệp trong Khu kinh tế, hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức thực tập nâng cao tay nghề có thời gian dưới 90 ngày theo ủy quyền của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;
e) Tiếp nhận khai trình việc sử dụng lao động, báo cáo tình hình thay đổi về lao động; nhận thông báo về việc tổ chức làm thêm từ 200 giờ đến 300 giờ trong một năm của doanh nghiệp trong Khu kinh tế theo ủy quyền của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;
g) Nhận thông báo về địa điểm, địa bàn, thời gian bắt đầu hoạt động và người quản lý, người giữ chức danh chủ chốt của doanh nghiệp cho thuê lại lao động trong Khu kinh tế theo ủy quyền của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;
h) Thực hiện các nhiệm vụ quản lý lao động trong Khu kinh tế, bao gồm: bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh lao động, xây dựng quan hệ lao động, giải quyết tranh chấp lao động, đình công theo quy định pháp luật về lao động hoặc hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền.
9. Về quản lý thương mại
a) Cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung và gia hạn Giấy phép thành lập văn phòng đại diện thương mại của tổ chức và thương nhân nước ngoài đặt trụ sở tại  Khu kinh tế theo hướng dẫn của Bộ Công Thương;
b) Cấp Giấy phép kinh doanh, bổ sung mục tiêu kinh doanh đối với hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào Khu kinh tế theo quy định của pháp luật, hướng dẫn của Bộ Công Thương và ủy quyền của UBND tỉnh;
c) Cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung các loại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, Giấy phép kinh doanh một số mặt hàng thuộc phạm vi quản lý chuyên ngành cho thương nhân đặt trụ sở và có cơ sở kinh doanh tại Khu kinh tế theo hướng dẫn của Bộ Công Thương;
d) Cấp các loại giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa sản xuất trong Khu kinh tế theo hướng dẫn, ủy quyền của Bộ Công Thương.
10. Về quản lý đất đai, bất động sản
a) Tiếp nhận đăng ký khung giá cho thuê đất, cho thuê lại đất và phí hạ tầng các khu chức năng trong Khu kinh tế của nhà đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng các khu chức năng trong Khu kinh tế và các chức năng, nhiệm vụ khác về quản lý kinh doanh bất động sản theo quy định của pháp luật;
b) Ban Quản lý thực hiện các chức năng, nhiệm vụ về đất đai quy định tại Điều 151 Luật Đất đai số 45/2013/QH13 và Điều 53 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đất đai.
11. Cấp một số loại giấy phép, chứng chỉ trong Khu kinh tế theo thẩm quyền, hướng dẫn và ủy quyền của các Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan có thẩm quyền;
12. Các nhiệm vụ và quyền hạn khác
a) Thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực phát triển Khu kinh tế theo quy định của pháp luật và phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh;
b) Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ về lĩnh vực được giao;
c) Tổ chức kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong các lĩnh vực đầu tư, môi trường, lao động, thương mại, xây dựng thuộc phạm vi quản lý nhà nước được phân cấp, ủy quyền của Ban Quản lý; tham gia thanh tra, tổ chức giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật; thực hiện phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm và chống lãng phí;
d) Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức, vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; thực hiện chế độ tiền lương và chính sách, chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật đối với công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của Ban Quản lý theo quy định của pháp luật và theo sự phân cấp hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh;
đ) Quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật;
e) Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ trong các lĩnh vực công tác được giao với Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ, ngành liên quan; nhận báo cáo thống kê, báo cáo tài chính của doanh nghiệp hoạt động trong Khu kinh tế; xây dựng hệ thống thông tin về Khu kinh tế trên địa bàn và kết nối với hệ thống thông tin quốc gia về Khu kinh tế;
g) Tổ chức phong trào thi đua và khen thưởng cho doanh nghiệp trong Khu kinh tế;
h) Thực hiện những nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định của pháp luật và phân công, ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.
C - CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA VĂN PHÒNG, CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN
1. Văn phòng

 a) Chức năng
Tham mưu, giúp Lãnh đạo Ban tổ chức thực hiện các lĩnh vực: Công tác tổ chức bộ máy, công tác cán bộ; thi đua, khen thưởng, kỷ luật; công tác phòng, chống tham nhũng; công tác pháp chế; cải cách hành chính; quản lý tài chính; quản trị hành chính; xây dựng cơ quan an toàn, cơ quan văn hóa.  
b) Nhiệm vụ, quyền hạn
- Công tác tổ chức bộ máy, cán bộ:
+ Dự thảo các văn bản: Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý; Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với Trưởng, Phó các phòng, đơn vị thuộc Ban Quản lý; Đề án thành lập, tổ chức lại các phòng, đơn vị trực thuộc theo quy định của pháp luật; Quyết định thành lập, sáp nhập, chia tách, tổ chức lại, giải thể các phòng, đơn vị thuộc Ban Quản lý theo quy định của pháp luật;
+ Xây dựng, củng cố tổ chức bộ máy và biên chế cơ quan hợp lý, tinh gọn, hiệu quả;
+ Thực hiện các nhiệm vụ về công tác tổ chức cán bộ; Công tác quy hoạch, tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức; Xây dựng kế hoạch, nội dung, phương thức đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức theo quy định;
+ Hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện tiêu chuẩn nghiệp vụ công chức, viên chức, việc thực hiện nội quy, quy chế làm việc. Thực hiện chính sách, chế độ, lao động tiền lương đối với công chức, viên chức, lao động; Quản lý bản kê khai tài sản, thu nhập thuộc thẩm quyền của Trưởng Ban;
+ Nghiên cứu, đề xuất và giải quyết các yêu cầu, khiếu nại của công chức, viên chức, lao động về tổ chức cán bộ thuộc thẩm quyền của Ban Quản lý.
- Thực hiện các nhiệm vụ về công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện các chế độ chính sách khác đối với cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan. Tổ chức phong trào thi đua và khen thưởng cho doanh nghiệp trong Khu kinh tế;
- Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ công tác pháp chế của cơ quan. Phối hợp với các phòng chuyên môn hướng dẫn, kiểm tra, rà soát và tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án, cơ chế, chính sách về Khu kinh tế sau khi được ban hành, phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn, phổ biến, theo dõi thi hành pháp luật về Khu kinh tế của tỉnh.
- Thực hiện nhiệm vụ công tác cải cách hành chính; dự thảo văn bản, chương trình, kế hoạch, biện pháp tổ chức thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước về lĩnh vực Khu kinh tế thuộc phạm vi quản lý của Ban Quản lý theo quy định. 
- Nghiên cứu, xây dựng dự thảo, theo dõi thực hiện Quy chế phối hợp giữa Ban Quản lý với các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, các cơ quan có liên quan để thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao;
- Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ về lĩnh vực được giao;
- Công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo quy định của pháp luật. Đầu mối tiếp nhận, kiến nghị xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến hoạt động của Ban Quản lý.
- Quản lý tài chính, tài sản cơ quan theo quy định: 
+ Chủ trì xây dựng dự toán, quyết toán thu, chi ngân sách hàng năm theo quy định;
+ Theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, quyết toán công tác tài chính của đơn vị trực thuộc;
+ Quản lý, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc sử dụng tài sản cơ quan Ban Quản lý và các đơn vị trực thuộc.
- Quản trị hành chính, văn thư, lưu trữ:
+ Thay mặt cơ quan giao dịch, tiếp khách khi lãnh đạo đi vắng hoặc được lãnh đạo cơ quan ủy quyền; 
+ Tiếp nhận, chuyển giao công văn, tài liệu đi, đến, phát hành văn bản; Công tác lưu trữ, bảo quản, khai thác hồ sơ, tài liệu theo quy định;
+ Quản lý, sử dụng các con dấu theo quy định; Thường trực tổ chức thực hiện công tác bảo mật của cơ quan;
- Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ xây dựng cơ quan an toàn, cơ quan văn hóa.
- Thực hiện nhiệm vụ công tác khác do lãnh đạo Ban giao hoặc uỷ quyền.
2. Phòng Kế hoạch tổng hợp
a) Chức năng:
Là phòng chuyên môn, tham mưu giúp lãnh đạo Ban tổ chức thực hiện quản lý nhà nước về công tác quy hoạch, kế hoạch phát triển khu kinh tế; theo dõi thực hiện cơ chế chính sách; quản lý nhà nước về đầu tư; công tác đối ngoại; công tác tổng hợp, báo cáo chung.
b) Nhiệm vụ, quyền hạn:
- Công tác kế hoạch, quy hoạch phát triển Khu kinh tế
+ Tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch phát triển, kế hoạch phát triển dài hạn, trung hạn; Kế hoạch hàng năm và 5 năm về phát triển khu kinh tế;
+ Tham mưu xây dựng, đề xuất các cơ chế, chính sách về đầu tư phát triển Khu kinh tế, để trình các cơ quan có thẩm quyền theo quy định. 
+ Tham gia ý kiến với các Bộ, ngành của Trung ương và các cơ quan liên quan trong việc xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, quy hoạch liên quan đến đầu tư, phát triển khu kinh tế;
+ Phối hợp xây dựng danh mục các dự án ưu tiên kêu gọi, thu hút đầu tư trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;
- Công tác tổng hợp: Xây dựng chương trình công tác hàng năm, xây dựng báo cáo định kỳ tháng, quý, năm của Ban Quản lý hoặc báo cáo đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ trong các lĩnh vực công tác được giao với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các bộ, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình xây dựng và phát triển Khu kinh tế.
- Công tác đối ngoại:
+ Tham mưu công tác đối ngoại thuộc chức năng, nhiệm vụ của Ban Quản lý như: đề án tổ chức thành lập Đoàn ra, Đoàn vào; tổng hợp các báo cáo định kỳ về đối ngoại, công tác thông tin đối ngoại
+ Tham mưu các nhiệm vụ là thành viên các Ban Chỉ đạo, các hoạt động liên quan của: Tiểu ban công tác cửa khẩu tỉnh, 03 Văn kiện biên giới, Ủy ban công tác liên hợp, Ủy ban Biên giới đất liền Việt-Trung….và các Thỏa thuận quốc tế do Ban Quản lý tham gia.
- Công tác quản lý đầu tư, xúc tiến đầu tư:
+ Tiếp nhận, cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật về đầu tư; Phối hợp với các ngành tham gia ý kiến thẩm định đối với dự án đầu tư trong Khu kinh tế. 
+ Xây dựng, tổ chức hoạt động xúc tiến đầu tư theo kế hoạch đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; tham gia các chương trình xúc tiến đầu tư vào Khu kinh tế do Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ ngành và Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức; hướng dẫn, hỗ trợ nhà đầu tư theo thẩm quyền trong quá trình chuẩn bị và triển khai dự án đầu tư; báo cáo kết quả về hoạt động xúc tiến đầu tư
+ Giải quyết khó khăn, vướng mắc của nhà đầu tư, đánh giá hiệu quả đầu tư trong Khu kinh tế; 
+ Tổ chức kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong các lĩnh vực đầu tư thuộc phạm vi quản lý nhà nước được phân cấp, ủy quyền của Ban Quản lý; tham gia giải quyết khiếu nại tố cáo theo quy định của pháp luật.
- Thực hiện nhiệm vụ công tác khác do lãnh đạo Ban giao hoặc uỷ quyền.
3. Phòng Quản lý doanh nghiệp.
a) Chức năng:
Là phòng chuyên môn, tham mưu giúp lãnh đạo Ban tổ chức thực hiện quản lý Nhà nước về hoạt động sản xuất, kinh doanh thương mại, dịch vụ và xuất, nhập khẩu của các tổ chức, cá nhân trong Khu kinh tế.
b) Nhiệm vụ, quyền hạn:
- Chủ trì hướng dẫn các doanh nghiệp trong Khu kinh tế thực hiện đúng các quy định của pháp luật về hoạt động sản xuất, kinh doanh thương mại, dịch vụ và xuất, nhập khẩu trong Khu kinh tế; nghiên cứu đề xuất giải quyết những khó khăn vướng mắc, kiến nghị điều chỉnh sửa đổi bổ sung chính sách cho phù hợp nhằm khuyến khích các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh thương mại, dịch vụ và xuất nhập khẩu trong Khu kinh tế.
- Đầu mối tiếp nhận hồ sơ và chủ trì, phối hợp với các phòng liên quan xem xét, thẩm định, trình cấp trên để điều chỉnh, thu hồi, cấp lại, sửa đổi, bổ sung và gia hạn theo quy định các loại giấy phép, giấy chứng nhận sau: 
+ Cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung và gia hạn Giấy phép thành lập văn phòng đại diện thương mại của tổ chức và thương nhân nước ngoài đặt trụ sở tại Khu kinh tế theo hướng dẫn của Bộ Công Thương;
+ Cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung các loại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, Giấy phép kinh doanh một số mặt hàng thuộc phạm vi quản lý chuyên ngành cho thương nhân đặt trụ sở và có cơ sở kinh doanh tại Khu kinh tế theo hướng dẫn của Bộ Công Thương;
+ Cấp các loại giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa sản xuất trong Khu kinh tế theo hướng dẫn, ủy quyền của Bộ Công Thương;
+ Cấp, cấp lại, thu hồi Giấy phép lao động cho lao động nước ngoài làm việc trong Khu kinh tế; xác nhận người lao động nước ngoài làm việc cho các doanh nghiệp trong Khu kinh tế không thuộc diện cấp giấy phép lao động theo ủy quyền của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Đầu mối tiếp nhận hồ sơ và chủ trì thực hiện, phối hợp với các phòng liên quan xem xét, thẩm định, báo cáo, trình cấp trên xử lý các nội dung  sau: 
+ Tiếp nhận báo cáo giải trình của doanh nghiệp trong Khu kinh tế về nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài đối với từng vị trí công việc mà người lao động Việt Nam chưa đáp ứng được, tổng hợp, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định theo ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh;
+ Tổ chức thực hiện đăng ký nội quy lao động, tiếp nhận thỏa ước lao động tập thể theo ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh; tiếp nhận đăng ký hệ thống thang lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp trong Khu kinh tế theo ủy quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện;
+ Nhận thông báo về việc cho thôi việc nhiều người lao động, báo cáo về việc cho thuê lại lao động, kết quả đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng nghề hàng năm của doanh nghiệp trong Khu kinh tế theo ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh;
+ Tiếp nhận và xử lý hồ sơ đăng ký thực hiện Hợp đồng nhận lao động thực tập của doanh nghiệp trong Khu kinh tế, hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức thực tập nâng cao tay nghề có thời gian dưới 90 ngày theo ủy quyền của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;
+ Tiếp nhận khai trình việc sử dụng lao động, báo cáo tình hình thay đổi về lao động; nhận thông báo về việc tổ chức làm thêm từ 200 giờ đến 300 giờ trong một năm của doanh nghiệp trong Khu kinh tế theo ủy quyền của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;
+ Nhận thông báo về địa điểm, địa bàn, thời gian bắt đầu hoạt động và người quản lý, người giữ chức danh chủ chốt của doanh nghiệp cho thuê lại lao động trong Khu kinh tế theo ủy quyền của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;
+ Thực hiện các nhiệm vụ quản lý lao động trong Khu kinh tế, bao gồm: bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh lao động, xây dựng quan hệ lao động, giải quyết tranh chấp lao động, đình công theo quy định pháp luật về lao động hoặc hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền.
- Đầu mối chủ trì thực hiện, phối hợp với các phòng liên quan xem xét, thực  hiện các nội dung  sau: 
+ Tổ chức kiểm tra, kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong các lĩnh vực lao động, thương mại thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ban Quản lý; tham gia giải quyết khiếu nại tố cáo theo quy định của pháp luật;
+ Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ trong các lĩnh vực công tác được giao;
+ Theo dõi, tổng hợp kết quả phong trào thi đua và khen thưởng của doanh nghiệp trong Khu kinh tế.
- Thực hiện những nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định của pháp luật khi được phân công, ủy quyền.
4. Phòng Quản lý Hạ tầng
a) Chức năng: 
Là phòng chuyên môn, tham mưu giúp lãnh đạo Ban tổ chức thực hiện quản lý nhà nước về quy hoạch và xây dựng; quản lý đất đai, bất động sản; quản lý tài nguyên, môi trường.
b)  Nhiệm vụ, quyền hạn:
- Công tác quy hoạch, xây dựng
+ Thực hiện các nhiệm vụ về xây dựng quy hoạch chi tiết, quản lý quy hoạch, xây dựng công trình, chất lượng công trình trong Khu kinh tế theo quy định pháp luật về xây dựng và phân cấp, ủy quyền của cơ quan có thẩm quyền.
+  Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đã được phê duyệt của các khu chức năng trong Khu kinh tế nhưng không làm thay đổi chức năng sử dụng khu đất và cơ cấu quy hoạch.
+ Thẩm định thiết kế cơ sở đối với dự án đầu tư nhóm B, C thuộc diện phải thẩm định trong Khu kinh tế.
+ Cấp, điều chỉnh, gia hạn, cấp lại, thu hồi Giấy phép xây dựng công trình đối với công trình xây dựng trong Khu kinh tế phải có Giấy phép xây dựng theo phân cấp hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh.
- Công tác Quản lý đất đai, bất động sản:
+  Tiếp nhận đăng ký khung giá cho thuê đất, cho thuê lại đất và phí hạ tầng các khu chức năng trong Khu kinh tế của nhà đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng các khu chức năng trong Khu kinh tế và các chức năng, nhiệm vụ khác về quản lý kinh doanh bất động sản theo quy định của pháp luật;
+ Thực hiện các chức năng, nhiệm vụ về đất đai quy định tại Điều 151 Luật Đất đai số 45/2013/QH13 và Điều 53 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đất đai.
+ Tham mưu thực hiện khấu trừ tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trong khu kinh tế; miễn tiền sử dụng đất đối với dự án được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất trong Khu kinh tế để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội phục vụ đời sống người lao động; miễn, giảm tiền thuê đất trong Khu kinh tế theo quy định tại Nghị định 35/2017/NĐ-CP ngày 03/4/2017 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước trong Khu kinh tế, Khu công nghệ cao. 
+ Cấp một số loại giấy phép, chứng chỉ trong Khu kinh tế theo thẩm quyền, hướng dẫn và ủy quyền của các Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan có thẩm quyền;
- Lĩnh vực Quản lý môi trường:
+ Tổ chức thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với các dự án trong Khu kinh tế theo ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh (đối với các dự án thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh);
+ Tiếp nhận đăng ký và xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường cho các đối tượng thuộc diện phải đăng ký trong Khu kinh tế theo ủy quyền của cơ quan chuyên môn về môi trường cấp tỉnh và của Ủy ban nhân dân cấp huyện (đối với các dự án thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện);
+ Tổ chức thẩm định, phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đề án bảo vệ môi trường đơn giản của các dự án trong Khu kinh tế theo ủy quyền của cơ quan có thẩm quyền;
+ Tổ chức kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành dự án đối với các dự án đầu tư trong Khu kinh tế theo pháp luật về bảo vệ môi trường.
- Tổ chức kiểm tra, xử lý, đề xuất, kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý đất đai, bất động sản; quản lý tài nguyên môi trường; lĩnh vực quy hoạch và xây dựng; tham gia giải quyết khiếu nại tố cáo theo quy định của pháp luật. 
- Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu với UBND tỉnh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ, ngành có liên quan về lĩnh vực quản lý đất đai, bất động sản; quản lý môi trường; quản lý quy hoạch và xây dựng. 
 - Thực hiện nhiệm vụ công tác khác do lãnh đạo Ban giao hoặc ủy quyền.