Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Cơ chế, Chính sách cho phát triển khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn

 

     Cơ chế, chính sách của Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn cần phải đáp ứng yêu cầu và nguyên tắc cụ thể.

     Trước hết, cơ chế, chính sách của Khu kinh tế cần phải đáp ứng yêu cầu sau: huy động cao nhất, hiệu quả nhất, mang tính đột phá huy động mọi nguồn lực vốn, công nghệ, lao động kỹ thuật v.v... trong và

ngoài nước tham gia vào đầu tư phát triển Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn theo các mục tiêu,

dự án mà định hướng quy hoạch đã đề ra; phát huy cao nhất tính năng động, sáng tạo, tự chủ của các cá nhân, đơn vị kinh tế trong và ngoài Tỉnh. Khuyến khích, ưu đãi để hướng nhà đầu tư tham gia tích cực vào xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn. Đồng thời đảm bảo sự phối hợp thống nhất, hiệu quả, có trật tự trong việc quản lý điều hành của các ngành, các cấp đối với các hoạt động trên địa bàn Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn.

     Không những thế, cơ chế, chính sách được áp dụng tại Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn cần phải đáp ứng được các nguyên tắc sau: Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn được xác định là khu kinh tế cửa khẩu, có các đặc thù về an ninh, quốc phòng và biên giới; vì vậy, cơ chế, chính sách được áp dụng tại Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn phải phù hợp với các quy định tại Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế và những ưu đãi cao nhất đang và sẽ được áp dụng tại các khu kinh tế ở Việt Nam, có tính đến một số đặc thù về an ninh, quốc phòng. Các cơ chế, chính sách áp dụng cho Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn phải mở, đồng bộ, ổn định lâu dài; phù hợp với quy hoạch tổng thể và quy hoạch chi tiết Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn; gắn với việc tổ chức bộ máy quản lý năng động, hiệu quả. Các cơ chế, chính sách áp dụng cho Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn cần được luật hóa để tạo sự đồng bộ, ổn định và có tính pháp lý cao, tạo niềm tin cho các nhà đầu tư.

     Cơ chế, chính sách của Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn sẽ được nghiên cứu và quy định cụ thể, chi tiết trong Quy chế hoạt động của Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn do Uỷ ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định ban hành, làm cơ sở pháp lý cho việc áp dụng tại Khu kinh tế này.