KCN Đồng Bành nằm trong Quy hoạch phát triển các Khu Công nghiệp ở Việt Nam đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1107/QĐ-TTg ngày 21/8/2006; được UBND tỉnh Lạng Sơn phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2.000 tại Quyết định số 1359/QĐ-UBND ngày 08/08/2007.
KCN Đồng Bành được thành lập tại Quyết định số 1575/QĐ-UBND ngày 08/10/2014 của UBND tỉnh Lạng Sơn, nằm dọc 2 bên bờ Sông Thương, thuộc địa bàn một số thôn của xã Hòa Lạc, huyện Hữu Lũng và một số thôn của thị trấn Chi Lăng, huyện Chi Lăng. Trong đó, KCN được quy hoạch diện tích 321,76 ha, khái toán tổng mức đầu tư 894,681 tỷ đồng, với cơ cấu cân bằng sử dụng đất: Đất công nghiệp diện tích 182,51 ha (chiếm 56,7%); Khu trung tâm quản lý điều hành diện tích 11,27 ha; Đất cây xanh diện tích 36,25 ha; Đất hạ tầng đầu mối diện tích 10,69 ha; Đất giao thông diện tích 43,85 ha; Đất mặt nước diện tích 25,35 ha; Đất kè bờ diện tích 11,78 ha; Đất di tích có diện tích  0,045 ha. 
Về giải phóng mặt bằng: Diện tích đã GPMB và đang thực hiện các dự án hiện nay khoảng 42 ha, trong đó Nhà máy Xi Măng Đồng Bành 28,5 ha, Đường giao thông khu công nghiệp Đồng Bành (Giai đoạn 1) khoảng 9,48 ha, Đường giao thông khu công nghiệp Đồng Bành (Giai đoạn 2) khoảng 3,9 ha.
Về đầu tư kết cấu hạ tầng: KCN Đồng Bành được ngân sách nhà nước đầu tư bằng nguồn vốn NSTW hỗ trợ 02 dự án là tuyến Đường giao thông KCN Đồng Bành (giai đoạn 1 và giai đoạn 2) với tổng vốn đầu tư gần 190 tỷ đồng. Dự án Đường giao thông Khu công nghiệp Đồng Bành (giai đoạn 1) do Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng – Lạng Sơn làm chủ đầu tư, tổng mức đầu tư 113,9 tỷ đồng. Toàn bộ mặt bằng của giai đoạn 1 đã được giải phóng và bàn giao cho đơn vị thi công với diện tích 9,48 ha. Đến nay tuyến trục chính số 3 đào cơ bản xong phần nền đường; cầu Bê tông Dự ứng lực đã thi công xong mố M2, trụ T1,T2, lắp đặt 30/45 phiến dầm, hiện đang thi công mố M1 và thi công hoàn thiện nền đường, hố ga,... Dự án Đường giao thông Khu công nghiệp Đồng Bành (giai đoạn 2) do Ủy ban nhân dân huyện Chi Lăng làm chủ đầu tư, tổng mức đầu tư 84,459 tỷ đồng. Đã giải phóng mặt bằng được 4,95/6,285 ha, tương đương với 1.400m chiều dài tuyến. 
Về thu hút đầu tư: Đến hết 6 tháng năm 2020, KCN Đồng Bành đã thu hút được 04 dự án đầu tư ngoài ngân sách trên các lĩnh vực: sản xuất bê tông, vật liệu xây dựng, công nghiệp nhẹ, với tổng vốn đầu tư trên 1.700 tỷ đồng. Trong đó có 01 dự án đang sản xuất kinh doanh, 01 dự án đang hoàn thiện đầu tư xây dựng, 02 dự án đang thực hiện các thủ tục đầu tư.
Về Chính sách ưu đãi đầu tư vào KCN: Các Dự án đầu tư trong KCN trên địa bàn tỉnh được hưởng các ưu đãi đầu tư đối với địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn quy định tại Phụ lục II, Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư; được hưởng chính sách ưu đãi đầu tư theo quy định tại Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014, các Luật thuế (Thuế thu nhập doanh nghiệp, Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, tiền thuê đất, thuê mặt nước…). Đồng thời, cũng được hưởng chính sách ưu đãi áp dụng đối với KCN theo Quy định tại Chương III Nghị định 82/2018/NĐ-CP của Chính phủ Quy định về quản lý KCN và Khu kinh tế (như chi phí đầu tư xây dựng và vận hành cho thuê nhà chung cư và kết cấu hạ tầng; hỗ trợ thực hiện các thủ tục  hành chính....). Ngoài các chính sách chung nêu trên, các dự án đầu tư vào KCN còn được hưởng chính sách hỗ trợ của tỉnh Lạng Sơn theo Nghị quyết số 12/2018/NQ-HĐND ngày 10/12/2018 của Hội Đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn.