Thực hiện Kế hoạch số 33/KH-BQLKKTCK ngày 13/4/2022 của Ban Quản lý Khu khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 51-KH/TU, ngày 11/3/2022 của Tỉnh ủy về về học tập, nghiên cứu Chuyên đề năm 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phòng cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có đạo đức cách mạng trong sáng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”. Ngày 18/3/2022, Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn đã tổ Hội nghị triển khai thực hiện Kế hoạch số 51-KH/TU ngày 11/3/2022 của Tỉnh ủy về học tập, nghiên cứu Chuyên đề năm 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phòng cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có đạo đức cách mạng trong sáng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”. Tham dự Hội nghị có toàn thể công chức, viên chức và người lao động tại khối Văn phòng ban.

HN trien khai NQ 51.jpg 
Toàn cảnh Hội nghị

Đồng chí Lãnh đạo Ban đã chủ trì, quán triệt, giao nhiệm vụ triển khai các nội dung cụ thể tại hội nghị.  Hội nghị đã quản triệt triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2022 với 02 chuyên đề gồm:
+ Chuyên đề 1: Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có đạo đức cách mạng trong sáng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
+ Chuyên đề 2: Vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong xây dựng đội ngũ cán bộ của Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
    Thông qua Hội nghị, nhằm giúp đảng viên, công chức, viên chức nhận thức sâu sắc nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có đạo đức cách mạng trong sáng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; đồng thời hiểu rõ trách nhiệm, nghĩa vụ trong học tập, làm theo và nêu gương, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và các nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 của cơ quan./.

                                                                                 Văn phòng