Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
01/CTR-BQLKKTCK 07-01-2022 Chương trình công tác trọng tâm năm 2022
02/CTR-BQLKKTCK 05-01-2021 Chương trình công tác trọng tâm 2021
1/CTR-BQLKKTCK 13-01-2020 Chương trình Công tác năm 2020
06/KH-BQLKKTCK 12-02-2019 Kế hoạch nhiệm vụ trọng tâm năm 2019