Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
47/KH-BQLKKTCK 28-08-2023 Triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm điều chỉnh năm 2023
09/KH-BQLKKTCK 03-02-2023 Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2023
01/CTR-BQLKKTCK 19-01-2023 Chương trình công tác trọng tâm năm 2023
38/KH-BQLKKTCK 16-05-2022 Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm điều chỉnh năm 2022
10/KH-BQLKKTCK 15-02-2022 Kế hoạch triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2022
01/CTR-BQLKKTCK 07-01-2022 Chương trình công tác trọng tâm năm 2022
02/CTR-BQLKKTCK 05-01-2021 Chương trình công tác trọng tâm 2021
1/CTR-BQLKKTCK 13-01-2020 Chương trình Công tác năm 2020
06/KH-BQLKKTCK 12-02-2019 Kế hoạch nhiệm vụ trọng tâm năm 2019