Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
99/TB-BQLKKTCK 25-08-2023 Thông báo về việc lựa chọn các tổ chức, đơn vị thẩm định giá
97/QĐ-TTQLCK 19-06-2023 Phê duyệt lựa chọn tổ chức đấu giá quyền thuêphòng làm việc N4-10; N4-11 tại Tòa nhà cửa khẩu HữuNghị
361/TTQLCK-TMDV 19-06-2023 thống nhất nội dung ký kết Hợp đồng Đấu giá quyền thuê tài sản công (phòng làm việc N4-10; N4-11) tại Tòa nhà cửa khẩu Hữu Nghị, huyện Cao Lộc, tỉnh LạngSơn
356/TB-TTQLCK 13-06-2023 Thông báo Kết quả chấm điểm lựa chọn tổ chức đấu giá quyền thuê tài sản công (phòng làm việc N4-10; N4-11) tại Tòa nhà cửa khẩu Hữu Nghị
320/TB-TTQLCK 29-05-2023 Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá quyền thuê tài sản công (phòng làm việc N4-10; N4-11) tại Tòa nhà cửa khẩu Hữu Nghị, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn
92/QĐ-TTQLCK 26-05-2023 Quyết định phê duyệt giá khởi điểm để tổ chức đấu giá quyền thuê tài sản công (phòng làm việc N4-10; N4-11) tại Tòa nhà cửa khẩu Hữu Nghị
03/TB-TTDVĐGTS 27-02-2023 Thông báo đấu giá tài sản
03/QC-TTDVĐGTS 24-02-2023 Quy chế cuộc đấu giá
105/TB-TTQLCK 14-02-2023 Thông báo kết quả chấm điểm lựa chọn tổ chức đấu giá quyền thuê tài sản nhà Trạm kiểm soát liên hợp số 2 cửa khẩu Tân Thanh
70/TB-TTQLCK 01-02-2023 Công khai lựa chọn tổ chức đấu giá quyền thuê tài sản Nhà Trạm kiểm soát liên hợp số 2 cửa khẩu Tân Thanh, huyện Văn Lãng
606/2022/QĐ-ĐGNAP 18-11-2022 Quyết định ban hành quy chế cuộc đấu giá Quyền sử dụng đất để cho thuê đất đối với thửa đất số 178 tại khu phi thuế quan giai đoạn 1, xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn
602/2022/TB-ĐGNAP 15-11-2022 Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất để cho thuê đất đối với thửa đất số 178 tại khu phi thuế quan giai đoạn 1, xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn
58/QC-TTDVĐGTS 11-11-2022 quy chế đấu giá tài sản lần 3
58/TB-TTDVĐGTS 11-11-2022 Thông báo đấu giá tải sản lần 3
109/QĐ-BQLKKTCK 06-10-2022 Quyết định Lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất theo hình thức thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê thửa đất số 178 tại Khu phi thuế quan thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lang Sơn
107/TB-BQLKKTCK 06-10-2022 Thông báo Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, đấu giá quyền sử dụng đất theo hình thức thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê thửa đất số 178 tại Khu phi thuế quan thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn
97/TB-BQLKKTCK 22-09-2022 Thông báo công khai lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, đấu giá quyền sử dụng đất theo hình thức thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê thửa đất số 178 tại Khu phi thuế quan thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lang Sơn
1026/BQLKKTCK-HT 08-09-2022 tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện đấu giá lần 2 quyền sử dụng đất thửa đất số 156 tại Khu phi thuế quan
250/BC-BQLKKTCK 07-09-2022 Báo cáo về việc tổ chức đấu giá thửa đất số 156 tại Khu phi thuế quan thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lang Sơn
25/TB-TTDVĐGTS 11-08-2022 Thông báo đấu giá tài sản
25/QC-TTDVĐGTS 10-08-2022 Quy chế cuộc đấu giá
876/BQLKKTCK-HT 29-07-2022 Thống nhất nội dung ký kết hợp đồng đấu giá quyền sử dụng đất theo hình thức thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê thửa đất số 156 tại Khu phi thuế quan
69/TB-BQLKKTCK 21-07-2022 Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, đấu giá quyền sử dụng đất theo hình thức thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê thửa đất số 156 tại Khu phi thuế quan thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn
81/QĐ-BQLKKTCK 20-07-2022 Quyết định lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất theo hình thức thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê thửa đất số 156 tại Khu phi thuế quan thuộc Khu KTCK Đồng Đăng - Lang Sơn
57/TB-BQLKKTCK 24-06-2022 Thông báo công khai lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất theo hình thức thuê đất trả tiền một lần thửa đất số 156 tại Khu phi thuế quan thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lang Sơn
107/TB-BQLKKTCK 23-10-2019 Thông báo lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản nhà Trạm kiểm soát liên hợp số 2, cửa khẩu Tân Thanh, huyện Văn Lãng
204/TB-TTQLHN 07-10-2019 Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
1797/QĐ-UBND 19-09-2019 phê duyệt Danh mục dự án thu hút vốn đầu tư vào tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2019 – 2025