Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

V/v Hoàn thiện hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu trung chuyển hàng hóa