Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Hội nghị sơ kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

Thực hiện Kế hoạch số 67/KH-CỤM I ngày 23/01/2019 của Trưởng cụm Cụm thi đua các cơ quan Quản lý chuyên ngành (Cụm I) về việc triển khai công tác thi đua, khen thưởng năm 2019. Ngày 02/7/2019, Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn (Phó Trưởng Cụm) đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua, công tác khen thưởng 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.
Tham dự Hội nghị có ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Trưởng ban Thi đua, khen thưởng Sở Nội vụ và đại diện lãnh đạo, chuyên viên các đơn vị là thành viên của Cụm gồm: Liên minh Hợp tác xã tỉnh (Trưởng Cụm); Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn; Văn phòng Điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh; Ban Dân tộc tỉnh; Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng tỉnh Lạng Sơn.

So ket TDKT.jpg 
Toàn cảnh Hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm, Cụm luôn được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh trong công tác thực hiện nhiệm vụ chính trị của các đơn vị cũng như sự chỉ đạo trực tiếp của Hội đồng thi đua-Khen thưởng tỉnh (TĐKT). Ngay từ đầu năm, Cụm đã tổ chức ký kết giao ước thi đua giữa các đơn vị trong Cụm; họp thống nhất xây dựng nội dung xây dựng và ban hành kế hoạch công tác TĐKT; tổ chức phát động phong trào thi đua được xây dựng bám sát, phù hợp với các chỉ tiêu kế hoạch được giao của các thành viên Cụm. 
Kết quả: 100% đơn vị trong Cụm đăng ký phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, trên 90% tập thể và CCVC, người lao động thuộc các đơn vị đăng ký đạt danh hiệu lao động tiến tiến, nhiều cá nhân đăng ký danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở. Các đơn vị trong Cụm đã kịp thời trình khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu của đơn vị đó là những gương điển hình tiên tiến xứng đáng được biểu dương khen thưởng. Việc khen thưởng kịp thời cũng góp phần cổ vũ, động viên các phong trào thi đua của từng đơn vị phát triển và thúc đẩy nhiệm vụ chính trị tại các đơn vị được nâng lên.
Trong 6 tháng cuối năm, Cụm đã đề ra các nhiệm vụ cụ thể để thực hiện công tác TĐKT trong đó tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua, quyết tâm khắc phục khó khăn thực hiện thắng lợi 100% các chỉ tiêu, kế hoạch được giao năm 2019. Thực hiện tốt các phong trào thi đua “Lạng Sơn cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, Phong trào “Doanh nghiệp Lạng Sơn hội nhập và phát triển”, Phong trào “Lạng Sơn cùng cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Tin, ảnh: Văn phòng