Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Hội nghị công chức, viên chức năm 2018

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2019; triển khai văn bản số 208/CĐVC ngày 05/12/2018 của Công đoàn viên chức tỉnh Lạng Sơn về việc công đoàn tham gia thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, phối hợp tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức. Chiều ngày 08/01/2019, Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn đã tổ chức Hội nghị công chức, viên chức năm 2018.

doan CT.jpg 
Đoàn Chủ tịch

Tham dự Hội nghị có đồng chí Trần Quốc Vương, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh; các đồng chí Lãnh đạo Ban, Ban chấp hành Công đoàn cơ sở cùng toàn thể công chức, viên chức, người lao động tại Khối Văn phòng và các Trung tâm Quản lý cửa khẩu trực thuộc Ban Quản lý.

HN CCVC.jpg 
Hội nghị CCVC năm 2018

Hội nghị đã nghe tóm tắt các báo cáo kiểm điểm thực hiện các Nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị CCVC năm 2018; phương hướng nhiệm vụ năm 2019. Báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban thanh tra nhân dân năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019. Báo cáo thu, chi tài chính năm 2018, phân bổ dự toán thu, chi NSNN năm 2019; Báo cáo thu, chi tài chính công đoàn năm 2018; Thông qua dự thảo Thông qua Quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan.

GK tap the.jpg

 GK ca nhan.jpg

 Tặng Giấy khen của Trưởng ban cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc

Hội nghị cũng đã được nghe các ý kiến thảo luận cũng như tâm tư, nguyện vọng của công chức, viên chức để đảm bảo nâng cao đời sống tinh thần của công chức, viên chức, người lao động. Trên cơ sở thành tích đạt được trong năm 2018, tại Hội nghị đã công bố Quyết định tặng Giấy khen của Công đoàn viên chức tỉnh đối với 01 tập thể và 01 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và hoạt động công đoàn năm 2018; tổ chức trao tặng Giấy khen của Trưởng ban cho 04 tập thể và 18 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch và nhiệm vụ công tác năm 2018; Giấy khen của Chủ tịch Công đoàn cơ sở cho 03 tập thể và 23 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua và hoạt động Công đoàn năm 2018.
 

Ky ket TD.jpg
Ký kết giao ước thi đua năm 2019

Tiếp đó Hội nghị đã phát động Phong trào thi đua trong công chức, viên chức, lao động và đoàn viên công đoàn Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn năm 2019 và thực hiện ký kết giao ước thi đua giữa Trưởng ban với tổ chức công đoàn, các phòng chuyên môn các đơn vị trực thuộc với các Tổ công đoàn./.

Văn phòng