Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng-Lạng Sơn tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước Đối với khu kinh tế cửa khẩu, khu công nghiệp tại tỉnh Lạng Sơn năm 2013

        Ngày 20/11/2013 Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn (Ban Quản lý) phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng cán bộ Kinh tế-Kế hoạch, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước Đối với khu kinh tế cửa khẩu, khu công nghiệp tại tỉnh Lạng Sơn năm 2013 cho 55 cán bộ, công chức, viên chức thuộc các sở, ngành; các huyện Cao Lộc, Văn Lãng, Lộc Bình, thành phố Lạng Sơn và cán bộ, công chức, viên chức, đơn vị trực thuộc Ban Quản lý.

20.JPG

Đồng chí Hoàng Minh Trường, Phó Trưởng Ban thường trực

                     Phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng

 

       Tham dự lớp bồi dưỡng có đồng chí Hoàng Minh Trường, Phó Trưởng Ban thường trực, Ban Quản lý; đồng chí Phan Hồng Tiến Phó Trưởng Ban, Ban Quản lý và các đồng chí là giảng viên thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm giúp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Ban Quản lý và các cấp, ngành được nâng cao năng lực trong công tác quản lý nhà nước đối với Khu KTCK, KCN; đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển Khu kinh tế cửa khẩu hiện nay, đặc biệt là đối với Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn.

Lớp bồi dưỡng gồm 06 chuyên đề:

     Chuyên đề 1: Quản lý, tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển; quy hoạch chung và quy hoạch chi tiết xây dựng; quản lý đất đai; bảo vệ môi trường trong khu kinh tế cửa khẩu, khu công nghiệp

       Chuyên đề 2: Nghiệp vụ đăng ký đầu tư; thẩm tra và cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, các loại giấy phép, chứng chỉ, chứng nhận đối với hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh trong khu kinh tế cửa khẩu, khu công nghiệp.

      Chuyên đề 3: Kiểm tra, giám sát, thanh tra và xử phạt vi phạm hành chính đối với các nội dung: việc thực hiện quy định, quy hoạch, kế hoạch; mục tiêu đầu tư quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư, tiến độ góp vốn và triển khai dự án đầu tư; việc thực hiện các điều khoản cam kết đối với các dự án được hưởng ưu đãi đầu tư và việc chấp hành pháp luật về xây dựng, lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội đối với người lao động, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động và người sử dụng lao động, hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội, phòng chống cháy nổ, an ninh - trật tự, bảo vệ môi trường sinh thái đối với các dự án tại khu công nghiệp, khu kinh tế.

       Chuyên đề 4: Các cơ chế, chính sách tài chính, chính sách ưu đãi đầu tư áp dụng đối với khu kinh tế cửa khẩu, khu công nghiệp

     Chuyên đề 5: Đặc điểm, điều kiện của một số khu kinh tế cửa khẩu trong nước, kinh nghiệm thực tiễn triển khai các hoạt động xúc tiến, hỗ trợ, ưu đãi đầu tư; công tác đền bù giải phóng mặt bằng đối với khu kinh tế cửa khẩu, khu công nghiệp.

      Chuyên đề 6: Đánh giá tình hình thực hiện cơ chế, chính sách phát triển khu kinh tế cửa khẩu thời gian qua: tình hình ban hành và thực hiện hệ thống văn bản pháp luật; tình hình hoạt động đầu tư và thu hút đầu tư; tình hình thực hiện cơ chế phân cấp quản lý; công tác quy hoạch, mô hình hoạt động; kết quả, hạn chế và kiến nghị hoàn thiện cơ chế, chính sách.

        Lớp bồi dưỡng diễn ra trong 02 ngày 20-21/11/2013.

Thân Thị Thanh - Văn phòng