Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
-A A +A

Văn bản pháp quy liên quan đến hoạt động của Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn

 

- Văn bản của trung ương

 

+ Quyết định số 55/2008/QĐ-TTg ngày 28/4/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

 

+ Quyết định số 138/2008/QĐ-TTg ngày 14/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập và ban hành Quy chế hoạt động của Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn

 

+ Quyết định số 33/2009/QĐ-TTg ngày 02/3/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành cơ chế, chính sách  đối với Khu kinh tế cửa khẩu

 

- Văn bản của tỉnh

 

+ Quyết định số 16/2010/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý giữa Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn với các Sở, Ban, Ngành, UBND các huyện và thành phố Lạng Sơn

 

+  Quyết định số 06/2009/QĐ-UBND ngày 11/5/2009 của UBND tỉnh Ban hành quy định một số chính sách hỗ trợ và ưu đãi đầu tư vào Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn

 

+  Quyết định số 10/2011/QĐ-UBND ngày 14/6/2011 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số Điều trong quy định một số chính sách hỗ trợ ưu đãi đầu tư vào Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn ban hành kèm theo Quyết định 06/2009/QĐ-UBND