1. Quyết định công bố chuẩn hoá lĩnh vực đất đai

2. Nội dung thủ tục hành chính