Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
30/KH-BQLKKTCK 14-04-2020 Kế hoạch triển khai thực hiện công tác thanh niên năm 2020 tại Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đông Đăng-Lạng Sơn
28/KH-BQLKKTCK 10-04-2020 Kế hoạch phòng, chống tác hại thuốc lá năm 2020
21/KH-BQLKKTCK 06-03-2020 Triển khai thực hiện công tác dân vận năm 2020
20/KH-BQLKKTCK 05-03-2020 Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2020
19/KH-BQLKKTCK 27-02-2020 Triển khai thực hiện công tác Bình đẳng giới năm 2020
18/KH-BQLKKTCK 26-02-2020 Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020
17/KH-BQLKKTCK 19-02-2020 Kế hoạch khắc phục kết quả đánh giá Chỉ số cải cách hành chính năm 2019
16/KH-BQLKKTCK 14-02-2020 Kế hoạch tổ chức triển khai công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020
15/KH-BQLKKTCK 14-02-2020 Kế hoạch kiểm tra tình hình thực hiện công tác Cải cách hành chính năm 2020
14/KH-BQLKKTCK 11-02-2020 Kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020
13/KH-BQLKKTCK 10-02-2020 Kế hoạch triển khai công tác văn thư - lưu trữ năm 2020
12/KH-BQLKKTCK 10-02-2020 Kế hoạch Kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2020
11/KH-BQLKKTCK 07-02-2020 Tuyên truyền Ngày Sách Việt Nam lần thứ 7 tỉnh Lạng Sơn năm 2020
203/QĐ-UBND 31-01-2020 Quyết định thành lập Trung tâm Quản lý cửa khẩu
8/KH-BQLKKTCK 17-01-2020 Kế hoạch thực hiện triển khai chuyển đổi IPv4 sang IPv6 cho hệ thống công nghệ thông tin, Internet giai đoạn 2020-2022 tại Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn
6/KH-BQLKKTCK 17-01-2020 Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2020
9/KH-BQLKKTCK 17-01-2020 Công tác thi đua, khen thưởng năm 2020 của Cụm thi đua các cơ quan quản lý chuyên ngành
7/KH-BQLKKTCK 17-01-2020 Kế hoạch tuyên truyền về Cải cách hành chính năm 2020
5/KH-BQLKKTCK 16-01-2020 Kế hoạch Duy trì áp dụng, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001: 2015 của Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn năm 2020
2/KH-BQLKKTCK 10-01-2020 Kế hoach hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính, triển khai thực hiện cơ chế một cửa năm 2020
1368/UBND-KGVX 25-12-2019 tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2020
584/BQLKKTCK-VP 30-10-2019 xin ý kiến tham gia góp ý về dự thảo Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ của Ban Quản lý; thẩm định tổ chức lại các Trung tâm Quản lý cửa khẩu
106/QĐ-BQLKKTCK 10-10-2019 Quyết định cho Công ty Cổ phần Khu trung chuyển Lạng Sơn thuê đất để thực hiện dự án Khu trung chuyển hàng hóa thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn tại xã Thụy Hùng, huyện Cao Lộc (Đợt 2)
25/KH-BQLKKTCK 31-05-2019 KH triển khai ngày Môi trường năm 2019
23/KH-BQLKKTCK 24-05-2019 Kế hoạch thực hiện nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) của Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng- Lạng Sơn năm 2019
22/KH-BQLKKTCK 20-05-2019 Kế hoạch Nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (DDCI) của Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng- Lạng Sơn năm 2019
18/KH-BQLKKTCK 29-03-2019 Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên năm 2019
15-BQLKKTCK 07-03-2019 Kế hoạch triển khai công tác Dân vận năm 2019
11/KH-BQLKKTCK 20-02-2019 Kế hoạch kiểm tra kỷ luật kỷ cương hành chính năm 2019 Ban Quản lý
09/KH-BQLKKTCK 12-02-2019 Kế hoạch khắc phục kết quả đánh giá, xếp loại cải cách hành chính năm 2018
08/KH-BQLKKTCK 12-02-2019 Kế hoạch duy trì áp dụng, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 của Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn năm 2019
04/KH-BQLKKTCK 22-01-2019 Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019
03/KH-BQLKKTCK 14-01-2019 Kế hoạch rà soát quy định, thủ tục hành chính năm 2019
01/KH-BQLKKTCK 03-01-2019 Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính năm 2019
484/BQLKKTCK-VP 24-10-2018 Văn bản xin ý kiến tham gia góp ý Dự thảo Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý
Phiếu 17-10-2018 Mẫu phiếu chỉ số năng lực canh tranh cấp Sở
35/KH-BQLKKTCK 28-09-2018 Kế hoạch ứng dụng CNTT năm 2019
436/BQLKKTCK-KH 24-09-2018 Xin ý kiến tham gia góp ý nội dung Báo cáo tổng kết 10 năm xây dựng và phát triển Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn
367/BQLKKTCK-KH 13-08-2018 Xin ý kiến đối với dự thảo Cơ chế hội đàm định kỳ giữa BQL Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn và BQL Khu bảo thuế tổng hợp Bằng Tường
348/BQLKKTCK-KH 02-08-2018 xin ý kiến tham gia nội dung làm việc và cử thành viên tham gia Đoàn công tác làm việc với Chính quyền nhân dân huyện Ninh Minh
32/KH-BQLKKTCK 26-07-2018 V/v: Xây dựng Kế hoạch phát triển Khu KTCK năm 2019
31/KH-BQLKKTCK 18-07-2018 Kế hoạch tuyên truyền đối với các hộ kinh doanh tại chợ Cửa khẩu Tân Thanh, huyện Văn Lãng
29/KH-BQLKKTCK 06-06-2018 Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác cải cách tư pháp năm 2018
23/KH-BQLKKTCK 21-05-2018 Kế hoạch nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) năm 2018
21/KH-BQLKKTCK 11-05-2018 Kế hoạch thực hiện Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành của Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng- Lạng Sơn năm 2018
22/KH-BQLKKTCK 11-05-2018 Kê hoạch và thành lập Tổ công tác tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Khu KTCK ĐĐ-LS
20/KH-BQLKKTCK 18-04-2018 Kế hoạch kiểm tra tình hình thực hiện công tác Cải cách hành chính năm 2018
17/KH-BQLKKTCK 18-04-2018 Kế hoạch kiểm tra công tác hành chính năm 2018
136/BQLKKTCK-QLDN 11-04-2018 xin ý kiến các sở, ngành về dự thảo báo cáo đề xuất cơ chế bán quyền sản xuất kinh doanh theo chỉ đạo tại Công văn 4500 của UBND tỉnh
112/BQLKKTCK-QLDN 22-03-2018 xin ý kiến tham gia góp ý dự thảo Báo cáo rà soát, đánh giá trình độ, năng lực cán bộ; đề xuất giao Ban Quản lý thực hiện thu phí theo Quyết định số 53/2016/QĐ-UBND
13/KH-BQLKKTCK 19-03-2018 Kế hoạch triển khai công tác văn thư - lưu trữ năm 2018
04/KH-BQLKKTCK 25-02-2018 Kế hoạch tổ chức triển khai công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018
10/KH-BQLKKTCK 21-02-2018 Kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2018
11a/KH-BQLKKTCK 16-02-2018 Kế hoạch phát động phong trào thi đua đặc biệt hướng tới 10 năm thành lập Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn
06/2009/QĐ-UBND 05-11-2009 Quyết định số 10/2011/QĐ-UBND Về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều trong Quy định một số chính sách hỗ trợ và ưu đãi đầu tư vào Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn ban hành kèm theo Quyết định số 06/2009/QĐ-UBND của UBND tỉnh ngày 11/5/2009
06/2009/QĐ 05-11-2009 Quyết định số 06/2009/QĐ- UBND ngày 11/5/2009 của UBND tỉnh ban hành một số chính sách hỗ trợ và ưu đãi đầu tư vào khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn.
33/2009/QĐ 30-03-2009 Quyết định số 33/2009/QĐ- TTg của Thủ tướng chính phủ về việc Ban hành cơ chế, chính sách tài chính đối với Khu kinh tế cửa khẩu.
100/2009/QĐ- TTg 12-03-2009 Quyết định số 100/2009/QĐ- TTg của Thủ tướng chính phủ về việc Ban hành Quy chế hoạt động của khu phi thuế quan trong khu kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu.
138/2008/QĐ 14-10-2008 Quyết định số 138/2008/QĐ- TTg ngày 14 tháng 10 năm 2008 của Thủ tướng chính phủ về việc thành lập và ban hành Quy chế hoạt động của Khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng, Lạng Sơn.